2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605110018-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทวิช วงค์ไชยชาญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TAWIT VONGCHAICHAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารงานสาธารณสุข  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) MOTIVATION AFFECTING THE PERFORMANCE OF CAREGIVER FOR DEPENDENT ELDERLY IN KKALASIN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 ธันวาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 17 มกราคม 2562 มข 0301.9.1/350
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 กรกฎาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 18 กรกฎาคม 2562 อว 660301.9.1/3150 ลว. 18 ก.ค.2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 28 สิงหาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 319/2561 ลว.31/7/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.กาฬสินธุ์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 กรกฎาคม 2562 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน มกราคม - เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ