2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605110031-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง อุไรพร ชมภูคำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. URAIPORN CHOMPHUKHAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โภชนวิทยา  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 119/2561 ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561) 
สถานภาพ   ลาพักการเรียน      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวร่างกายกับภาวะไขมันในเลือดผิดปกติของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเมือง จังหวัดเลย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ASSOCIATION BETWEEN FOOD CONSUMPTION AND PHYSICAL ACTIVITY WITH DYSLIPIDEMIA AMONG TYPE 2 DIABETIC PATIENTS ATTENDING SUB-DISTRICT HEALTH PROMOTION HOSPITALS, MUEANG DISTRICT, LOEI PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 พฤศจิกายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 12 ธันวาคม 2561 ที่ ศธ.0514.11.1/6040
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 314/2561 ลว.26/7/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-