2009-2015 ©
Data Real time
             Student History
Student record
Student ID 605110035-8  Level Master's Degree 
Name (Thai) น.ส. ธัญญามาศ ทีงาม Name (English) Miss THANYAMAT TEE-NGAM
Department EPIDEMIOLOGY  Faculty Public Health 
Program Epidemiology  Language Proficiency ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
Student status   ENGรักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
Thesis
Name (Thai) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ในผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 
Name (English) Factors Associated Withincompleted Vaccination among Rabies Exposures at Yangsisurat District in Maha Sarakham Province 
Detail  
Log
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 ตุลาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ ศธ.0514.11.1/5717
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 กรกฎาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 18 กรกฎาคม 2562 อว.660301.9.1/3189
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B อยู่ระหว่างการตรวจ
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
Advisor
Advisor
Asst. Prof. Dr. Pornnapa Suggaravetsiri คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 314/2561 ลว.26/7/2561
Co-advisor
-