2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605110051-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วัชรินทร์ เสาะเห็ม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WATCHARIN SOHEM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของโปรแกรมสงเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตร่วมกับแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการาจัดการความเครียดของวัยทำงาน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECTS OF MENTAL HEALTH LITERACY PROMOTION PROGRAM WITH POSITIVE PHYCHOLOGY CONCEPTS FOR PROMOTING STRESS MANAGEMENT BEHAVIOR AMONG WORKING AGE GR. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 พฤศจิกายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 21 ธันวาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 กรกฎาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 31 กรกฎาคม 2562 อว 660301.9.1/3464
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 304/2561 ลว.25/7/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-