2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605110054-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อัจฉรา นาเมือง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ATCHARA NAMUANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 78/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ในการป้องกันโรคอ้วนของบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินของสูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECTS OF HEALTH LITERACY PROGRAM WITH SOCIAL MEDIA FOR OBESITY PREVENTION IN OVERWEIGHT IN PPERSONNEL HEALTH PROMOTION CENTER 7 KHON KAEN. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 พฤศจิกายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 16 ธันวาคม 2561 ที่ ศธ.0514.11.1/6362
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 314/2561 ลว.26/7/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-