2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605110096-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ฉัตรธิดา ศรีภู่ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHATTIDA SRIPU
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ระบาดวิทยา  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 115/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุที่นำส่งด้วยหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง โดยการรับแจ้งเหตุจากหมายเลขโทร 1669 ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) FACTORS RELATED TO FATALITIES OF ACCIDENT VICTIMS DELIVERED BY ADVANCED LIFE SUPPORT BY RECEIVING NOTICE TEL 1669 IN BURIRAM PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 ธันวาคม 2561
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 9 มกราคม 2562 มข 0301.9/172
D อนุมัติเค้าโครง 9 มกราคม 2562 มข 0301.9/174
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 กรกฎาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 303/2561 ลว.25/7/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-