2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605110097-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภิญญู ขาวเจริญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PINYOO KHAWJARERN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ระบาดวิทยา  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต ในอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Factors Related with Quality of Life in Pre-dialysis Chronic Kidney Disease Patients in Huairat District, Buriram Province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 ตุลาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ ศธ.0514.11.1/5641
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 กรกฎาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 18 กรกฎาคม 2562 อว.660301.9.1/3190
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 13 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 314/2561 ลว26/7/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต ในอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043-347 057 ต่อ 42825  
ISBN/ISSN 1906-1137   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ