2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605110111-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เปมิกา ออประเสริฐ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PEMIKA ORPRASERT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ระบาดวิทยา  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ ติดสมาร์ทโฟนของนักเรียนมัธยม ในเขตเทศบาล อำเภอ เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PREVALENCE AND FACTORS ASSOCIATED WITH SMARTPHONE ADDICTED BEHAVIOR AMONG HIGHSCHOOL STUDENTS IN KALASIN TOWN MUNICIPALITY MUANG DISTRICT KALASIN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 19 ตุลาคม 2561 ที่ ศธ.0514.11.1/5337
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 314/2561 ลว.26/7/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-