2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605130046-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ไรวดา อินทรักษา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RAIVADA INTARAKSA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 70/2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความชุกของการเกิเคลือบฟันบกพร่องในช่วงกำลังพัฒนาฟันน้ำนม และความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Prevalence of developmental enamel defects in primary dentition and association with dental caries in pre-school children, Phuwiang district, Khon Kaen province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 21 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วิลาวัลย์ วีระอาชากุล คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 214/2561 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-