2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605210006-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พิมพ์ชนก ผลมาก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PIMCHANOK PHONMAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การตลาด  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การตลาด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การรับรู้ประโยชน์และทัศนคติ ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคข้ามแดนชาวกัมพูชา ซื้อสินค้าของห้างสรรพสินค้าประเภทค้าปลีกในจังหวัดสุรินทร์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด อนุมัติเค้าโครง เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 62 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 กรกฎาคม 2562 ตามคำสั่งคณะฯ ที่ 102/2562 ลว. 1 ก.ค. 62
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 กรกฎาคม 2562 (สอบผ่าน)
D อนุมัติเค้าโครง 15 กรกฎาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. กัมปนาท ศิริโยธา คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ 236/2561 ลว.14 ธันวาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-