2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605210008-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นงนุช หนูหงส์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NONGNUT NUHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การตลาด  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การตลาด แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาการตลาดและสาขาช่างยนต์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) FACTOR THAT INFLUENCE FOR DECISION TO STUDY THE VOCATIONAL EDUCATION OF THE FIRST YEAR VOCATIONAL CERTIFICATE STUDENTS IN KHONKHAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 กรกฎาคม 2562 ตามคำสั่งคณะฯ ที่ 102/2562 ลว. 1 ก.ค.62
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 กรกฎาคม 2562 (สอบผ่าน)
D อนุมัติเค้าโครง 19 กรกฎาคม 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 กันยายน 2562 ครั้งที่ 2 ตามประกาศคณะฯ ที่ 32/2562 ลว.3 กันยายน 62
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 ตุลาคม 2562 (สอบผ่าน) ตามบันทึก ที่ อว 660301.15.1.2/ ว 4243 ลว. 7 ตุลาคม 62
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. กัมปนาท ศิริโยธา คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 17/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-