2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605210020-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภีระวิชย์ ศิริสุขอุดมสกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PEERAWICH SIRISUK-UDOMSAKUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การตลาด  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การตลาด แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) อิทธิพลการรับรู้ ความเชื่อ และทัศนคติที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรม ธนาคารบนมือถือ Application krung thai next ธนาคารกรุงไทย 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) FACTORS INNOVATION ADOPTION OF MOBILE BANKING GRUNGTHAI NEXT 
รายละเอียด อนุมัติเค้าโครง เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2562 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 มิถุนายน 2562 ตามคำสังคณะฯ ที่ 59/2561 ลงวันที่ 3 ส.ค.61
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 กรกฎาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 กรกฎาคม 2562 (สอบผ่าน) (ผ่าน) ตามบันทึกที่ อว 660301.15.1.2/2691 ลว. 15 ก.ค. 62
D อนุมัติเค้าโครง 19 กรกฎาคม 2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 สิงหาคม 2562 (สอบผ่าน)
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 กันยายน 2562 ตามคำสั่งคณะฯ ที่ 183/2562 ลว. 24 กันยายน 2562
F แจ้งผลสอบ 30 กันยายน 2562 (Good) ตาบันทึกที่ อว 660301.15.1.2/4049 ลว. 30 กันยายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. กัมปนาท ศิริโยธา คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 17/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-