2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605220008-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชุติมา ภูลวรรณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHUTIMA PHULAWAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) วาทกรรมเต่างอย : การประดิษฐ์สร้าง และการทับซ้อนบนพื้นที่ทางวัฒนธรรม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Tao-Ngoi Discourse : The Cultural Invention and The Overlap on Cultural Space 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 8 มีนาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 กรกฎาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 15 กรกฎาคม 2562 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. Souneth Phothisane คำสั่งคณะฯที่ 210/2561 ลว.24 สค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-