2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605220010-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชิษณุพงค์ อินทร์แก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHITSANUPONG INTARAKAEW
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 61/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) เพลงชาตินิยมหลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Musical nationalism after coup d'etat 22 May 2014 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 10 มกราคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 2 กรกฎาคม 2562 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว (Already returned for editing)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คำสั่งคณะฯที่ 231/2561 ลว.24 สค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ เพลงชาตินิยมหลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2562 
ชื่อการประชุม ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่5 ศิลปะสร้างโลก 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 กรกฎาคม 2562 ถึง 13 กรกฎาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 918 - 925  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract