2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605220018-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ยุทธการ รอดขันเมือง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MR.YUTTHAKAN RODKHANMUEANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 46/2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) วงกลองยาวคณะลูกหลวงพ่อบุษราคัม ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) LOAK LUANG POR BUSARAKHAM DRUM BAND, NONSWANG TEMPLE, MAKYA SUB DISTRICT,NONGWOASOR DISTRICT,UDON THANI PROVINCE. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 23 มกราคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
- สุรพล เนสุสินธุ์ คำสั่งคณะฯที่ 222/2561 ลว.24 สค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-