2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605440001-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กิตติพงศ์ สมชอบ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KITTIPONG SOMCHOB
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 
แผนการศึกษา การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) เรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Administrative Factors Affecting Digital literacy for Supporting Staff of Khon Kaen University at Nongkhai campus. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 มิถุนายน 2562 คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 31/2562 ลวท 21 มิถุนายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 6 สิงหาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ ตามคำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 3/2562 ลว.10/01/62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-