2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607040037-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จักรภพ พันธศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JAKKAPOP PHANTHASRI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Enhancement of selenate removal using zeolite-supported nanoscale zero-valent iron 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 มีนาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่197/2562 ลว. 8 มี.ค. 62
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 มีนาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 198/2562 ลว. 8 มี.ค. 62
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 3 เมษายน 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 17 เมษายน 2562 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิษณุ แทนบุญช่วย คำสั่งที่ 46/2561 ลว. 15 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-