2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607050019-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธวัช ธรรมบุตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THAWACH THAMMABUT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 20/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจำลองสถานการณ์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาที่มีโครงสร้างซับซ้อนสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVIST WEB-BASED LEARNING ENVIRONMENT MODEL WITH SIMULATION TO ENCHANCE ILL-STRUCTURED PROBLEM SOLVING FOR ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING STUDENTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 2 พฤศจิกายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ ที่ 609/2561 ลว.26 กันยายน พ.ศ. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 17 พฤศจิกายน 2561 ผ่าน S ครั้งที่ 1 ต้น/2561
D อนุมัติเค้าโครง 28 มิถุนายน 2562 Turnitin 19%
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 324/2562 ลว. 24 พ.ค.2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. สุชาติ วัฒนชัย คำสั่ง ศศ.บศ.035/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กรอบแนวคิดการออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาที่มีโครงสร้างซับซ้อน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 1 และคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยนครพนม 
สถานที่จัดประชุม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  จังหวัด/รัฐ นครพนม 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 69-70  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Development of Experimental Set on Internet of Thing (IoT) Based on Constructivist Theories to Enhance Ill-Structured Problem Solving for Engineering Students 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม The Seventh International Workshop on ICT Trends in Emerging Economies (WICTTEE 2018) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computers in Education 
สถานที่จัดประชุม Metro Manila  จังหวัด/รัฐ Manila, Philippines 
Proceeding Paper Volume 1 (2018)  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 512-524  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper