2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607070011-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พุทธพร แก้วมีศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PUTTHAPORN KAEWMEESRI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชวิทยา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 31 ตุลาคม 2561 คำสั่งที่ 2026/2561 ลว 31 ตุลาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 22 พฤศจิกายน 2561 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S สอบวันที่ 20 พย 61
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร คำสั่งที่ 1304/2560 ลว 7 สิงหาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ. วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ คำสั่งที่ 1304/2560 ลว 7 สิงหาคม 2560
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การแพร่กระจายของมะเร็ง และเป้าหมายสำหรับการรักษา(Cancer Metastasis and Target for Treatment) 
ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN 08573123  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 เมษายน 2562 
ปีที่ 34  ฉบับที่
เดือน มีนาคม - เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 211-216  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ