2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607070030-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เพชรรัตน์ เชียงแสน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PETCHARAT CHIANGSAEN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สรีรวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา สรีรวิทยาทางการแพทย์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 62/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของแทนเจอรีตินต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์บกพร่องในแอลเนมซักนำความดันเลือดสูงในหนูเพศผู้ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Effect of tangeretin on reproductive dysfunction in L-NAME -induced hypertensive male rats 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 มิถุนายน 2561 คำสั่งที่ 1038/2561 ลว 19 มิถุนายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 กรกฎาคม 2561 สอบผ่าน สัญลักษณ์ s สอบวันที่ 2/07/2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 มีนาคม 2562 คำสั่งที่ 364/2562 ลว 1 มีนาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ คำสั่งที่ 1607/2560 ลว 13 กันยายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ คำสั่งที่ 1607/2560 ลว 13 กันยายน 2560
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน