2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607080037-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุวิมล คำน้อย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUVIMON KHAMNOI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สังคมวิทยา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 71/2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ปฏิบัติการทางสังคมของผู้หญิงที่สามีย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Social Practice of Woman's Left Behind among International Migrant in Northeast Region of Thailand 
รายละเอียด แบบ 1.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 339/2561 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 7 สิงหาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 กันยายน 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 6 มีนาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 339/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลกระทบต่อผู้หญิงที่สามีย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 พฤศจิกายน 2561 ถึง 16 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมนักประชากรไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมตวันนา  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 386-399  Proceeding Paper Editors/edition/publisher สมาคมนักประชากรไทย 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper