2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607210012-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SARINYA LATTEERASUWAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 129/2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 ธันวาคม 2561 สอบครั้งที่ 1 ตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (ฉบับที่ 100/2561) ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 มกราคม 2562 (สอบไม่ผ่าน) ตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (ฉบับที่ 2/2562) ลงวันที่ 23 มกราคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. อารีย์ นัยพินิจ คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 34/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ. สุเมธ แก่นมณี คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 34/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562