2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615030002-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐวิภา อ่อนละมัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATTHAWIPA ONLAMAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 50/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาความแปรปรวนเชิงพื้นที่ของโพแทสเซียม (K) ในดินทรายใช้ปลูกข้าว โดยใช้ธรณีสถิติ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Using Geostatistics on Spatial Variability of Potassium (K) in Sandy-Paddy Soils 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 กันยายน 2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 กันยายน 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 23 กันยายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. พรทิพย์ โพนตุแสง คำสั่งที่ 177/2562 ลว 4/4/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-