2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615030025-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธนัชพร ไพรสิงห์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss THANACHPORN PAISING
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) อิทธิพลของอัตราส่วนแสงไฟแอลอีดีสีแดง น้ำเงิน เขียว ขาว และฟาร์เรด ต่อการเจริญเติบโต และปริมาณสารสำคัญของผักสลัดเรดโอ๊ค และโหระพา ที่ผลิตในระบบอควาโพนิคแบบเปียกสลับแห้ง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECTS OF VARIOUS RATIOS OF RED BLUE GREEN WHITE AND FAR-RED LED LIGHT ON GROWTH AND BIOACTIVE OF RED OAK LETTUCE AND SWEET BASIL IN FLOOD AND DRAIN AQUAPONIC SYSTEM 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 26 มีนาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ชานนท์ ลาภจิตร คำสั่งที่ 475/2561 ลว 23/8/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ คำสั่งที่ 373/2562 ลว 7/8/2562