2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040004-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วรพงษ์ พิมลนอก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WORAPONG PIMONNOK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาหาค่าพารามิเตอร์ของดินลมหอบขอนแก่นบดอัดแน่น สำหรับใช้ในการตรวจสอบการเลื่อนไถลกำแพงกันดิน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A STUDY OF THE COMPACTED KHON KAEN LOESS PARAMETER FOR THE TRANSLATION SLIDE MODE OF GRAVITY WALL 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 มีนาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 177/2562 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2562
D อนุมัติเค้าโครง 18 มีนาคม 2562 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รัตมณี นันทสาร คำสั่งคณะฯ ที่ 828/2561 ลว. 12 กันยายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-