2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040046-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อรอนงค์ ศรีขาว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ONANONG SRIKHAOW
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเคมี แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การปรับปรุงพื้นที่ผิวของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากไม้ยูคาลิปตัส สำหรับดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) SURFACE MODIFICATION OF EUCALYPTUS WOOD DEIVED ACTIVATED CARBON FOR CO2 ADSORPTION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 ตุลาคม 2562 คำสั่งคณะที่ 876/2562 ลว. 21 ตุลาคม 2562 (ครั้งที่ 2)
D อนุมัติเค้าโครง 13 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วรินรำไพ เศรษฐ์ธณบุตร คำสั่งคณะที่ 583/2562 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-