2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040054-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กกกฤต ปิยสวัสดิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KOKKRIT PIYASAWAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาฐานรากตื้นที่ระดับความลึกต่างๆ ในสนามและห้องปฏิบัติการ บนดินลมหอบขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A STUDY OF SHALLOW FOUNDATION ON KHON KAEN LOESS VARIOUS DEPTH BY FIELD AND LABORATORY TESTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 เมษายน 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 236/2562 ลว. 2 เม.ย. 62
D อนุมัติเค้าโครง 29 เมษายน 2562 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รัตมณี นันทสาร คำสั่งคณะฯ ที่ 827/2561 ลว. 12 กันยายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-