2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050107-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อรรถพล วิรัตน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ATTHAPON VIRUT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการจัดการสอบด้วยคอมพิวเตอร์และการสอบด้วยกระดาษต่อคุณภาพของแบบวัดความฉลาดทางดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECTS OF COMPUTER VERSUS PAPER ADMINISTRATION OF DIGITAL INTELLIGENCE SCALE FOR SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS 
รายละเอียด ป.โท วัดผล (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 สิงหาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.544/2562 ลว. 25 ก.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 26 สิงหาคม 2562 Turnitin 16%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-