2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615150028-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. JOHNNY SYHALATH ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JOHNNY SYHALATH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) คุณภาพน้ำดื่มบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อปัญหาและอุปสรรคในการผลิตน้ำดื่มบริโภคในแขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Quality of drinking water in hermetically sealed container and problem and obstacle's opinion of entrepreneur in Vientiane province, Laos PDR 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 มีนาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 28 มีนาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 271/2561 ลว.14 สค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 271/2561 ลว.14 สค.2561