2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617030006-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เอนกพงศ์ จำปา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANEKPONG JAMPA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ   ลาพักการเรียน      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. ธรรมเรศ เชื้อสาวถี คำสั่งที่ 519/2561 ลว 12/9/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วิทยา ตรีโลเกศ คำสั่งที่ 519/2561 ลว 12/9/2561