2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617040012-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อนุวัฒน์ ภาชนะวรรณ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANUWAT PACHANAWAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 153/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาลูกกะเทาะข้าวโพดของชุดกะเทาะแบบไหลตามแกน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Development of corn drums of axial flow shelling unit 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 มีนาคม 2562 คำสั่งที่ 152/2562 ลว.13 กุมภาพันธ์ 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 มีนาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 152/2562 ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 มีนาคม 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 22 มีนาคม 2562 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สมชาย ชวนอุดม คำสั่งคณะฯ ที่ 833/2561 ลว.14 กันยายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-