2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617040012-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อนุวัฒน์ ภาชนะวรรณ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANUWAT PACHANAWAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาลูกกะเทาะข้าวโพดของชุดกะเทาะแบบไหลตามแกน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Development of corn drums of axial flow shelling unit 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 มีนาคม 2562 คำสั่งที่ 152/2562 ลว.13 กุมภาพันธ์ 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 มีนาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 152/2562 ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 มีนาคม 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 22 มีนาคม 2562 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สมชาย ชวนอุดม คำสั่งคณะฯ ที่ 833/2561 ลว.14 กันยายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-