2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617050009-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สายสุดา คำสุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SAISUDA KHAMSOOK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาจิตวิทยาพหุวัฒนธรรม  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) กลยุทธ์การพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมของครู 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) TEACHER'S CUTURAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT STRATEGY 
รายละเอียด จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม 1.1 (ปกติ) โทรศัพท์ 0832204698 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 163/2562 ลว. 13 ก.พ. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 มีนาคม 2562 ผ่าน S ปลาย/2561 ลว. 1 มี.ค 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.581/2562 ลว. 9 สิงหาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 30 กันยายน 2562 15 % ส่งผ่านระบบ ภาคต้น 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุวรี ฤกษ์จารี คำสั่ง ศศ.บศ. 470/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ คำสั่ง ศศ.บศ.404/2562 ลว. 15 กรกฎาคม 2562