2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617050009-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สายสุดา คำสุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SAISUDA KHAMSOOK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาจิตวิทยาพหุวัฒนธรรม  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม 1.1 (ปกติ) 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 163/2562 ลว. 13 ก.พ. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 มีนาคม 2562 ผ่าน S ปลาย/2561 ลว. 1 มี.ค 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.581/2562 ลว. 9 สิงหาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุวรี ฤกษ์จารี คำสั่ง ศศ.บศ. 470/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ คำสั่ง ศศ.บศ.404/2562 ลว. 15 กรกฎาคม 2562