2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 627040011-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อภิชาติ จันทร์พิลา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. APICHAT JANPILA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) เส้นโค้งความบอบบางของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงแผ่นดินไหว 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Fragility Curves of Reinforced Concrete Buildings under Seismic Loading 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 สิงหาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 643/2562 ลว. 14 สิงหาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 สิงหาคม 2562 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 กันยายน 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 735/2562 ลว. 14 สิงหาคม 2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 กันยายน 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 10 กันยายน 2562 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปิยะวัชร ฝอยทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน