2009-2015 ©
             การส่งการศึกษาอิสระ
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2558 2559 2560 2561
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

  • ลำดับที่
  • นักศึกษา
  • ที่ ศธ 0514.10/
  • วันที่ส่งออกคณะ
  • 0014
  • 575740270-5 นาย อนันตเดช ชลายนนาวิน
  • 543
  • 19 กุมภาพันธ์ 2561
  • 0013
  • 575740596-3 นาย กฤษฏ์ มีศิริ
  • 513
  • 14 กุมภาพันธ์ 2561
  • 0012
  • 575740248-8 น.ส. ศิรดา สมเทศน์
  • 454
  • 12 กุมภาพันธ์ 2561
  • 0011
  • 585280075-5 ร.ต.ท.หญิง สุมลรัตน์ ขามธาตุ
  • 417
  • 7 กุมภาพันธ์ 2561
  • 0010
  • 585740055-0 นาย อนุศักดิ์ ประสานสอน
  • 353
  • 1 กุมภาพันธ์ 2561
  • 0009
  • 565030060-0 นาย ธานินทร์ ชัชวัชวิมล
  • 345
  • 30 มกราคม 2561
  • 0008
  • 575030049-9 นาย อรรถพล ไชยมาลา
  • 345
  • 30 มกราคม 2561
  • 0007
  • 575030044-9 น.ส. นริศรา หมื่นหัสถ์
  • 345
  • 30 มกราคม 2561
  • 0006
  • 575030050-4 น.ส. อินทุอร สินธุชาติ
  • 345
  • 30 มกราคม 2561
  • 0005
  • 575030041-5 น.ส. ชลธิชา ฐานะ
  • 345
  • 30 มกราคม 2561
  • 0004
  • 565030072-3 นาย สุชาติ กลิ่นทองหลาง
  • 345
  • 30 มกราคม 2561
  • 0003
  • 565030063-4 นาย นพดล ภูมาลัย
  • 345
  • 30 มกราคม 2561
  • 0002
  • 565080109-4 Ms. JIE YANG
  • 216
  • 19 มกราคม 2561
  • 0001
  • 585040061-4 นาย วรทย์ วรางกูร
  • 143
  • 15 มกราคม 2561