2009-2015 ©
             การส่งการศึกษาอิสระ
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2558 2559 2560 2561
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

  • ลำดับที่
  • นักศึกษา
  • ที่ ศธ 0514.10/
  • วันที่ส่งออกคณะ
  • 0047
  • 555060036-8 นาง ดวงใจ พลงาม
  • 1247
  • 25 เมษายน 2561
  • 0046
  • 555060043-1 นาง ลัดดาวัลย์ มั่นพานิช
  • 1247
  • 25 เมษายน 2561
  • 0045
  • 555060045-7 นาย อภิสิทธิ์ ประเคนคะชา
  • 1247
  • 25 เมษายน 2561
  • 0044
  • 565430006-8 นาย ทรงศักดิ์ บุญสิม
  • 1246
  • 25 เมษายน 2561
  • 0043
  • 565050115-9 นาย ปฐมพงศ์ คำจันทร์ดี
  • 1060
  • 11 เมษายน 2561
  • 0042
  • 585050091-9 น.ส. นนทิชา คำดวง
  • 1060
  • 11 เมษายน 2561
  • 0041
  • 575080061-9 น.ส. พิชญาภา อนุวงศ์
  • 1039
  • 11 เมษายน 2561
  • 0040
  • 575090037-0 นาย กรีพล สุตาวงษ์
  • 1038
  • 11 เมษายน 2561
  • 0039
  • 575030040-7 น.ส. เจิมขวัญ วรยศ
  • 1037
  • 11 เมษายน 2561
  • 0038
  • 565210008-0 น.ส. จารุวรรณ บุญพรมมา
  • 1036
  • 10 เมษายน 2561
  • 0037
  • 565210006-4 น.ส. กฤชาภรณ์ อนุพันธ์
  • 1036
  • 10 เมษายน 2561
  • 0036
  • 585740554-1 น.ส. ฉันทนิษฐ์ พงศ์ธนัตพร
  • 996
  • 5 เมษายน 2561
  • 0035
  • 585030033-5 นาย กฤติน เอกพันธ์
  • 995
  • 5 เมษายน 2561
  • 0034
  • 585740370-2 นาย ฐนิศร์ บุญแสนสุข
  • 946
  • 2 เมษายน 2561
  • 0033
  • 585050094-3 น.ส. บุษรินทร์ อุดมทรัพย์
  • 945
  • 2 เมษายน 2561
  • 0032
  • 575280091-6 น.ส. อัญชัน วงษ์ประเสริฐ
  • 879
  • 29 มีนาคม 2561
  • 0031
  • 585050097-7 น.ส. วันวิสาข์ ชัยชนะ
  • 878
  • 29 มีนาคม 2561
  • 0030
  • 595040081-9 นาย ทวีสุข นามวงษา
  • 877
  • 27 มีนาคม 2561
  • 0029
  • 595040080-1 นาย ทรงพล จังติยานนท์
  • 877
  • 27 มีนาคม 2561
  • 0028
  • 585740169-5 น.ส. ภัทรภร ชัยประเสริฐ
  • 868
  • 26 มีนาคม 2561
  • 0027
  • 575060109-9 นาย สุรพงษ์ ปะกังลำภู
  • 777
  • 19 มีนาคม 2561
  • 0026
  • 575080060-1 นาง ปาริฉัตร อามาตย์สมบัติ
  • 776
  • 19 มีนาคม 2561
  • 0025
  • 575020166-1 น.ส. ญาณินี สิทธิสาร
  • 775
  • 19 มีนาคม 2561
  • 0024
  • 575740481-2 น.ส. รัชฎาวรรณ จันทรมะโน
  • 774
  • 19 มีนาคม 2561
  • 0023
  • 575740480-4 น.ส. ปัทมาภรณ์ ปู่สา
  • 774
  • 19 มีนาคม 2561
  • 0022
  • 555280548-5 นาย สนั่น คำพิมพ์
  • 773
  • 19 มีนาคม 2561
  • 0021
  • 575210052-8 นาย ปกาสิต ฤกษ์เมือง
  • 772
  • 19 มีนาคม 2561
  • 0020
  • 585740158-0 น.ส. พริมสุจี อมตธงไชย
  • 745
  • 13 มีนาคม 2561
  • 0019
  • 585740311-8 นาย มรุพงศ์ แก้วพะเนาว์
  • 745
  • 13 มีนาคม 2561
  • 0018
  • 585740152-2 น.ส. พัทธ์ธีรา เลิศวุฒิชัยกุล
  • 745
  • 13 มีนาคม 2561
  • 0017
  • 585740105-1 น.ส. ณัฐนิชา วังโน
  • 745
  • 13 มีนาคม 2561
  • 0016
  • 595040020-9 นาย อธิจิต วรแสน
  • 744
  • 13 มีนาคม 2561
  • 0015
  • 575740396-3 น.ส. แพรวไพลิน นรานันทน์
  • 623
  • 26 กุมภาพันธ์ 2561
  • 0014
  • 575740270-5 นาย อนันตเดช ชลายนนาวิน
  • 543
  • 19 กุมภาพันธ์ 2561
  • 0013
  • 575740596-3 นาย กฤษฏ์ มีศิริ
  • 513
  • 14 กุมภาพันธ์ 2561
  • 0012
  • 575740248-8 น.ส. ศิรดา สมเทศน์
  • 454
  • 12 กุมภาพันธ์ 2561
  • 0011
  • 585280075-5 ร.ต.ท.หญิง สุมลรัตน์ ขามธาตุ
  • 417
  • 7 กุมภาพันธ์ 2561
  • 0010
  • 585740055-0 นาย อนุศักดิ์ ประสานสอน
  • 353
  • 1 กุมภาพันธ์ 2561
  • 0009
  • 565030060-0 นาย ธานินทร์ ชัชวัชวิมล
  • 345
  • 30 มกราคม 2561
  • 0008
  • 575030049-9 นาย อรรถพล ไชยมาลา
  • 345
  • 30 มกราคม 2561
  • 0007
  • 575030044-9 น.ส. นริศรา หมื่นหัสถ์
  • 345
  • 30 มกราคม 2561
  • 0006
  • 575030050-4 น.ส. อินทุอร สินธุชาติ
  • 345
  • 30 มกราคม 2561
  • 0005
  • 575030041-5 น.ส. ชลธิชา ฐานะ
  • 345
  • 30 มกราคม 2561
  • 0004
  • 565030072-3 นาย สุชาติ กลิ่นทองหลาง
  • 345
  • 30 มกราคม 2561
  • 0003
  • 565030063-4 นาย นพดล ภูมาลัย
  • 345
  • 30 มกราคม 2561
  • 0002
  • 565080109-4 Ms. JIE YANG
  • 216
  • 19 มกราคม 2561
  • 0001
  • 585040061-4 นาย วรทย์ วรางกูร
  • 143
  • 15 มกราคม 2561