2009-2015 ©
             การส่งการศึกษาอิสระ
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2559 2560 2561 2562
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

  • ลำดับที่
  • นักศึกษา
  • ที่ ศธ 0514.10/
  • วันที่ส่งออกคณะ
  • 0069
  • 575060106-5 น.ส. วชิราภรณ์ เกรงขาม
  • 3094
  • 18 กรกฎาคม 2562
  • 0068
  • 575210010-4 น.ส. จารุนันท์ สมบูรณ์
  • 3093
  • 18 กรกฎาคม 2562
  • 0067
  • 575050373-8 นาย พิชญุตม์ พงษ์สระพัง
  • 2963
  • 10 กรกฎาคม 2562
  • 0066
  • 585210044-8 น.ส. ฤดีมาศ วิเศษนคร
  • 2805
  • 2 กรกฎาคม 2562
  • 0065
  • 595040085-1 น.ส. วันวิสา ทิพาศรี
  • 2696
  • 28 มิถุนายน 2562
  • 0064
  • 575280127-1 นาย จิรายุ โชติศิลากุล
  • 2695
  • 28 มิถุนายน 2562
  • 0063
  • 595740256-1 น.ส. รัตนาพร เยาวเลิศ
  • 2693
  • 26 มิถุนายน 2562
  • 0062
  • 585050092-7 น.ส. นวลรดา ก้อนคำ
  • 2636
  • 25 มิถุนายน 2562
  • 0061
  • 585050100-4 นาง อรอุมา จารเครือ
  • 2623
  • 24 มิถุนายน 2562
  • 0060
  • 595740108-6 นาย ประวีณ บุญบรรจง
  • 2621
  • 24 มิถุนายน 2562
  • 0059
  • 595740033-1 น.ส. วาสนา โหตระไวศยะ
  • 2225
  • 5 มิถุนายน 2562
  • 0058
  • 575280180-7 นาย ณัฐพนธ์ คงนาวัง
  • 2188
  • 30 พฤษภาคม 2562
  • 0057
  • 575060108-1 น.ส. วารุณี วงศ์ศรีชา
  • 2185
  • 30 พฤษภาคม 2562
  • 0056
  • 575030045-7 นาง นิตยา พากุล
  • 2034
  • 23 พฤษภาคม 2562
  • 0055
  • 575740267-4 นาย อธิปไตย จุฬศักดิ์สกุล
  • 2032
  • 23 พฤษภาคม 2562
  • 0054
  • 595740268-4 น.ส. แววมณี ไกรวงษ์
  • 2032
  • 23 พฤษภาคม 2562
  • 0053
  • 605040092-5 นาย เกียรติศักดิ์ ภาจำปา
  • 2031
  • 23 พฤษภาคม 2562
  • 0052
  • 575280059-2 นาย วสิษฐ์พล ศรีนารถนาวา
  • 1832
  • 15 พฤษภาคม 2562
  • 0051
  • 575050264-3 น.ส. หนึ่งฤทัย ฮาตแสนเมือง
  • 1638
  • 30 เมษายน 2562
  • 0050
  • 575050260-1 นาย นนทกร สนธิไชย
  • 1638
  • 30 เมษายน 2562
  • 0049
  • 575150035-1 น.ส. กานต์สุภัค นพรัตน์
  • 1622
  • 26 เมษายน 2562
  • 0048
  • 575280030-6 นาย นันทพจน์ บุญประสิทธิ์
  • 1482
  • 26 เมษายน 2562
  • 0047
  • 575280009-7 นาย คุณานนต์ ปิดสาโย
  • 1482
  • 26 เมษายน 2562
  • 0046
  • 575280173-4 นาย คมสันต์ กำประทุม
  • 1482
  • 26 เมษายน 2562
  • 0045
  • 575280204-9 น.ส. วงค์นภา นามวงศ์
  • 1482
  • 26 เมษายน 2562
  • 0044
  • 575280181-5 นาย ณัฐพล วิมลสันติรังษี
  • 1482
  • 26 เมษายน 2562
  • 0043
  • 575030065-1 นาง กมลวรรณ์ จันคำ
  • 1478
  • 19 เมษายน 2562
  • 0042
  • 585080074-1 น.ส. ศรินยา ศรีสุข
  • 1458
  • 19 เมษายน 2562
  • 0041
  • 595320027-6 น.ส. อัฐจิมาพร พานโคตร
  • 1455
  • 18 เมษายน 2562
  • 0040
  • 585210006-6 น.ส. จารุวรรณ คำแสน
  • 1349
  • 9 เมษายน 2562
  • 0039
  • 575280215-4 นาง วีณา มะปะเต
  • 1300
  • 9 เมษายน 2562
  • 0038
  • 585280093-3 นาย ภูมิมินทร์ พรหมศร
  • 1300
  • 9 เมษายน 2562
  • 0037
  • 575030046-5 นาง นิศานาถ ปัดทุม
  • 1285
  • 3 เมษายน 2562
  • 0036
  • 595020143-5 น.ส. ณัฏฐา เพชรจำนง
  • 1260
  • 3 เมษายน 2562
  • 0035
  • 575210017-0 น.ส. อมรกานต์ ยกมณี
  • 1259
  • 3 เมษายน 2562
  • 0034
  • 575740161-0 นาย ธนพล ธรรมประชา
  • 1258
  • 3 เมษายน 2562
  • 0033
  • 585740250-2 นาย เอธัส พัดไธสง
  • 1258
  • 3 เมษายน 2562
  • 0032
  • 595740027-6 น.ส. พันธุ์ทิพย์ อภิรมย์เดชานนท์
  • 1258
  • 3 เมษายน 2562
  • 0031
  • 595740094-1 นาย ธนาธิป ประเสริฐรุ่งเรือง
  • 1258
  • 3 เมษายน 2562
  • 0030
  • 575280096-6 น.ส. ไอศรวดี หินันท์ชัย
  • 1120
  • 22 มีนาคม 2562
  • 0029
  • 575280198-8 นาย ภัทรวัต สัมฤทธิ์
  • 1120
  • 22 มีนาคม 2562
  • 0028
  • 575280212-0 นาย วิชชุกร ศรีแก่นจันทร์
  • 1120
  • 22 มีนาคม 2562
  • 0027
  • 575030066-9 นาย ณรงค์ศักดิ์ สิงหันต์
  • 1119
  • 22 มีนาคม 2562
  • 0026
  • 595740305-4 น.ส. ณัฐณิชา แบขุนทด
  • 1010
  • 20 มีนาคม 2562
  • 0025
  • 595740303-8 น.ส. เกษร สิทธิศาสตร์
  • 1010
  • 20 มีนาคม 2562
  • 0024
  • 575030068-5 น.ส. วรรพิรัญญา อินทร์โท
  • 1011
  • 20 มีนาคม 2562
  • 0023
  • 605740056-0 น.ส. บุษกร ทองรักษ์
  • 1010
  • 20 มีนาคม 2562
  • 0022
  • 575280027-5 ว่าที่ ร.ต. ธนัญชัย รุ่งสว่าง
  • 1009
  • 20 มีนาคม 2562
  • 0021
  • 575280221-9 นาย อธิปไตย จาดฮามรด
  • 1009
  • 20 มีนาคม 2562
  • 0020
  • 575280177-6 นาย ชาครินทร์ เศวตวงษ์
  • 1009
  • 20 มีนาคม 2562
  • 0019
  • 585210008-2 น.ส. ทัสมา เรืองเจริญธรรม
  • 1055
  • 20 มีนาคม 2562
  • 0018
  • 585150052-2 น.ส. จุฑาลักษณ์ พินิจ
  • 978
  • 12 มีนาคม 2562
  • 0017
  • 585740122-1 น.ส. ธิดารัตน์ สืบมา
  • 973
  • 11 มีนาคม 2562
  • 0016
  • 595030098-8 น.ส. ณัฎฐนิชา มีสูงเนิน
  • 872
  • 4 มีนาคม 2562
  • 0015
  • 595020147-7 นาย รณกร ขำเพชร
  • 748
  • 26 กุมภาพันธ์ 2562
  • 0014
  • 605040051-9 นาย ธีรนนท์ นามวงษา
  • 747
  • 21 กุมภาพันธ์ 2562
  • 0013
  • 595030035-2 น.ส. วิมลรัตน์ ดำขำ
  • 746
  • 21 กุมภาพันธ์ 2562
  • 0012
  • 595210022-9 น.ส. ปรียาพร วรแสน
  • 745
  • 21 กุมภาพันธ์ 2562
  • 0011
  • 575280076-2 น.ส. สุพัตรา ตู้บุดดา
  • 577
  • 11 กุมภาพันธ์ 2562
  • 0010
  • 595740067-4 นาย จินตวัฒน์ ละชินลา
  • 576
  • 11 กุมภาพันธ์ 2562
  • 0009
  • 595210014-8 นาย ณรงค์ศักดิ์ ปู่ปิว
  • 575
  • 11 กุมภาพันธ์ 2562
  • 0008
  • 595210041-5 นาย จักรพรรดิ ศิริประเสริฐ
  • 575
  • -
  • 0007
  • 595210013-0 น.ส. ฐาปนีย์ พลเชียงดี
  • 575
  • 11 กุมภาพันธ์ 2562
  • 0006
  • 595030033-6 นาย ณัฐพงศ์ สินทร
  • 511
  • 5 กุมภาพันธ์ 2562
  • 0005
  • 585210050-3 น.ส. หนึ่งหฤทัยรัตน์ กระจ่างพัฒน์วงษ์
  • 438
  • 5 กุมภาพันธ์ 2562
  • 0004
  • 595320021-8 น.ส. เบญจพร เทียนยศ
  • 434
  • 30 มกราคม 2562
  • 0003
  • 595740184-0 น.ส. คู่ฤทัย พระเอก
  • 189
  • 16 มกราคม 2562
  • 0002
  • 595150016-7 น.ส. ชาริณี มีอาษา
  • 130
  • 10 มกราคม 2562
  • 0001
  • 585210007-4 นาย ณัฐวธัชช์ นพไพสิฐ
  • 98
  • 8 มกราคม 2562