2009-2015 ©
             การส่งการศึกษาอิสระ
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2557 2558 2559 2560
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

  • ลำดับที่
  • นักศึกษา
  • ที่ ศธ 0514.10/
  • วันที่ส่งออกคณะ
  • 0146
  • 565740444-7 น.ส. นัฏยา ประดับการ
  • 2614
  • 24 กรกฎาคม 2560
  • 0145
  • 585740388-3 น.ส. นุศรา มุลตรี
  • 2614
  • 24 กรกฎาคม 2560
  • 0144
  • 585740287-9 น.ส. นาริฐา ทองประไพ
  • 2614
  • 24 กรกฎาคม 2560
  • 0143
  • 575740151-3 น.ส. ฐิติมา บุษราคัม
  • 2614
  • 24 กรกฎาคม 2560
  • 0142
  • 585740296-8 น.ส. ปิยนุช ปรัชญพฤทธิ์
  • 2614
  • 24 กรกฎาคม 2560
  • 0141
  • 585740435-0 น.ส. สุภาภรณ์ กองศรีมา
  • 2614
  • 24 กรกฎาคม 2560
  • 0140
  • 585740385-9 น.ส. ธีราภรณ์ มังคะตา
  • 2614
  • 24 กรกฎาคม 2560
  • 0139
  • 585740402-5 นาย พิษณุ จันทะสิน
  • 2614
  • 24 กรกฎาคม 2560
  • 0138
  • 585740374-4 น.ส. ณัฐฐิญา มังคะตา
  • 2614
  • 24 กรกฎาคม 2560
  • 0137
  • 575740386-6 น.ส. พิชญฎา จิตรชิรานันท์
  • 2614
  • 24 กรกฎาคม 2560
  • 0136
  • 585740352-4 น.ส. อุษณี โล่วณิชเกียรติกุล
  • 2614
  • 24 กรกฎาคม 2560
  • 0135
  • 585110047-9 นาง ชัยภรณ์ โพธิผล
  • 2613
  • 24 กรกฎาคม 2560
  • 0134
  • 565210071-3 นาย วรพล โกษารักษ์
  • 2612
  • 21 กรกฎาคม 2560
  • 0133
  • 585210095-1 น.ส. นันทกานต์ ปานสง
  • 2612
  • 21 กรกฎาคม 2560
  • 0132
  • 585020144-2 น.ส. ชนิดา ถาวรรัชชต์
  • 2611
  • 21 กรกฎาคม 2560
  • 0131
  • 585020072-1 นาย ศักรินทร์ ภูพันนา
  • 2611
  • 21 กรกฎาคม 2560
  • 0130
  • 555020178-2 นาย ธนกุล ปักกาเวสา
  • 2611
  • 21 กรกฎาคม 2560
  • 0129
  • 555060130-6 นาง วรนุช บุญสอน
  • 2610
  • 21 กรกฎาคม 2560
  • 0128
  • 565060078-3 นาง ประมวลศิลป์ ปิ่นทะวงศ์
  • 2610
  • 21 กรกฎาคม 2560
  • 0127
  • 585280040-4 นาย วิระเดช นารินทร์
  • 2598
  • 21 กรกฎาคม 2560
  • 0126
  • 575280073-8 น.ส. สุชา สิริจันทร์ชื่น
  • 2598
  • 21 กรกฎาคม 2560
  • 0125
  • 575280131-0 นาย ทรงพล สุภิมารส
  • 2598
  • 21 กรกฎาคม 2560
  • 0124
  • 565280120-4 นาย พินิจ สร้อยคำ
  • 2598
  • 21 กรกฎาคม 2560
  • 0123
  • 565280076-1 นาย สายัณห์ งวงช้าง
  • 2598
  • 21 กรกฎาคม 2560
  • 0122
  • 565280077-9 น.ส. สาวิตรี เพียรขุนทด
  • 2598
  • 21 กรกฎาคม 2560
  • 0121
  • 575280130-2 นาย ชนนุชา บุบผา
  • 2598
  • 21 กรกฎาคม 2560
  • 0120
  • 565280052-5 นาย ธนบรรณ น้ำกระจาย
  • 2598
  • 21 กรกฎาคม 2560
  • 0119
  • 575280046-1 นาย ภาควัต ศรีสุรพล
  • 2598
  • 21 กรกฎาคม 2560
  • 0118
  • 585740257-8 น.ส. กุลนิษฐ์ ฉัตรอุทัย
  • 2530
  • 14 กรกฎาคม 2560
  • 0117
  • 565060082-2 น.ส. มัณฑนา ศรีสุทัศน์
  • 2529
  • 14 กรกฎาคม 2560
  • 0116
  • 555200032-8 นาย อภิรักษ์ งามนิวัฒนวงศ์
  • 2501
  • 14 กรกฎาคม 2560
  • 0115
  • 565040104-0 นาย วิทวัส ผาคำ
  • 2500
  • 14 กรกฎาคม 2560
  • 0114
  • 585070029-2 น.ส. ขนิษฐา ประทุมชาติ
  • 2499
  • 14 กรกฎาคม 2560
  • 0113
  • 585070042-0 นาง ผการัตน์ ฤทธิ์วิเศษ
  • 2499
  • 14 กรกฎาคม 2560
  • 0112
  • 555210020-9 น.ส. นงรัตน์ ศิริคำเพ็ง
  • 2498
  • 14 กรกฎาคม 2560
  • 0111
  • 555210023-3 นาง ปิยะธิดา ศานติสิริรัฐ
  • 2498
  • 14 กรกฎาคม 2560
  • 0110
  • 575210019-6 น.ส. อรุณรัตน์ เทวงศา
  • 2498
  • 14 กรกฎาคม 2560
  • 0109
  • 575210015-4 นาง ภัทราภรณ์ บุตะเขียว
  • 2498
  • 14 กรกฎาคม 2560
  • 0108
  • 555210007-1 น.ส. กรองกาญจน์ สนธิประสาท
  • 2498
  • 14 กรกฎาคม 2560
  • 0107
  • 555150051-1 น.ส. เอื้อมพร มุลโส
  • 2497
  • 14 กรกฎาคม 2560
  • 0106
  • 575430016-6 น.ส. โชติภา พลศักดิ์
  • 2419
  • 12 กรกฎาคม 2560
  • 0105
  • 565280013-5 นาย เทพรักษ์ สุริฝ่าย
  • 2416
  • 12 กรกฎาคม 2560
  • 0104
  • 585110055-0 นาง ประภัสสร ชาลีคาร
  • 2415
  • 12 กรกฎาคม 2560
  • 0103
  • 555210030-6 น.ส. ศศิมา สิมะโรจนา
  • 2414
  • 12 กรกฎาคม 2560
  • 0102
  • 555210028-3 น.ส. วนิดา วิลา
  • 2414
  • 12 กรกฎาคม 2560
  • 0101
  • 555210026-7 น.ส. รจนา วิ่งเดช
  • 2414
  • 12 กรกฎาคม 2560
  • 0100
  • 575030069-3 นาย ประกอบ กนกหงส์
  • 2321
  • 3 กรกฎาคม 2560
  • 0099
  • 565200019-1 นาย ปณิธาน บุตรแก้ว
  • 2320
  • 3 กรกฎาคม 2560
  • 0098
  • 565060079-1 นาง ปิยะนุช ศิริมาลา
  • 2319
  • 3 กรกฎาคม 2560
  • 0097
  • 585740337-0 น.ส. สินีนาถ แพงสอน
  • 2252
  • 29 มิถุนายน 2560
  • 0096
  • 565060073-3 นาง กนกพร โพชะโน
  • 2251
  • 29 มิถุนายน 2560
  • 0095
  • 565740627-7 ว่าที่ ร.ต. อภิวัฒน์ แก้วมโน
  • 2185
  • 26 มิถุนายน 2560
  • 0094
  • 585740276-4 นาย ถาวร นันตา
  • 2185
  • 26 มิถุนายน 2560
  • 0093
  • 555200017-4 นาย ธเนศ นาระคล
  • 2184
  • 26 มิถุนายน 2560
  • 0092
  • 585110181-5 Mr. INPANH INTHIRATH
  • 2203
  • 26 มิถุนายน 2560
  • 0091
  • 585740546-1 น.ส. วนิชชา แสงจันทร์
  • 2108
  • 26 มิถุนายน 2560
  • 0090
  • 585740532-2 น.ส. พิมพ์ณดา วัฒนดิษฐ์โภคิน
  • 2108
  • 26 มิถุนายน 2560
  • 0089
  • 585740524-1 น.ส. มนัสนันท์ ยงลา
  • 2108
  • 26 มิถุนายน 2560
  • 0088
  • 585740522-5 นาย ศิรวิชช์ เอื้อนิรันดร์
  • 2108
  • 26 มิถุนายน 2560
  • 0087
  • 585740515-2 น.ส. หทัยพร อัศวพัฒนากูล
  • 2108
  • 26 มิถุนายน 2560
  • 0086
  • 585740510-2 น.ส. อัญชลี โชคอัมพรทรัพย์
  • 2108
  • 26 มิถุนายน 2560
  • 0085
  • 585740502-1 นาย มานะ นามวัย
  • 2108
  • 26 มิถุนายน 2560
  • 0084
  • 585740496-0 นาย นิพัท จิรวิทยวิไล
  • 2108
  • 26 มิถุนายน 2560
  • 0083
  • 585740489-7 น.ส. โชติกา ฉวีวงศ์พันธ์
  • 2108
  • 26 มิถุนายน 2560
  • 0082
  • 585740485-5 นาย ขจรวิทย์ บุตยา
  • 2108
  • 26 มิถุนายน 2560
  • 0081
  • 585740474-0 นาย ชัยภัทร จานุกิจ
  • 2108
  • 26 มิถุนายน 2560
  • 0080
  • 585740467-7 น.ส. ศนิกานต์ เตชะอารีวงศ์
  • 2108
  • 26 มิถุนายน 2560
  • 0079
  • 585740465-1 น.ส. บัณฑิตา มรรคเวช
  • 2108
  • 26 มิถุนายน 2560
  • 0078
  • 575280031-4 พระมหา นิกร ปลัดสังข์
  • 2090
  • 20 มิถุนายน 2560
  • 0077
  • 575280208-1 นาง วรานี ศรีวงษ์ชัย
  • 2090
  • 20 มิถุนายน 2560
  • 0076
  • 575740256-9 นาย สันติธร ชื่นโคกกรวด
  • 2088
  • 20 มิถุนายน 2560
  • 0075
  • 555060039-2 น.ส. บุปผา ใจมั่น
  • 2087
  • 20 มิถุนายน 2560
  • 0074
  • 555210016-0 นาง ชุติกาญจน์ จิรโรจน์วณิช
  • 1921
  • 6 มิถุนายน 2560
  • 0073
  • 555280343-3 นาย สิทธิพร เหล่าคนค้า
  • 1879
  • 1 มิถุนายน 2560
  • 0072
  • 575280053-4 น.ส. ระพีพร สอนเพ็ง
  • 1879
  • 1 มิถุนายน 2560
  • 0071
  • 585210056-1 นาย ณัฐ ทิพย์สิงห์
  • 1828
  • 30 พฤษภาคม 2560
  • 0070
  • 575740294-1 น.ส. กนกวรรณ ศรีประเสริฐ
  • 1776
  • 26 พฤษภาคม 2560
  • 0069
  • 575740364-6 นาย ประชา ชื่นสวัสดิ์
  • 1774
  • 26 พฤษภาคม 2560
  • 0068
  • 555030079-8 น.ส. พัชรินทร์ มาบุญ
  • 1773
  • 26 พฤษภาคม 2560
  • 0067
  • 575280061-5 นาย วิริยะ ศรีบุญเรือง
  • 1772
  • 26 พฤษภาคม 2560
  • 0066
  • 555150058-7 น.ส. ณัชชากร วรสาร
  • 1771
  • 26 พฤษภาคม 2560
  • 0065
  • 555060114-4 นาง อรณัฐชา ศิลารักษ์
  • 1565
  • 18 พฤษภาคม 2560
  • 0064
  • 555740344-0 น.ส. ปาณิศา แก้วมา
  • 1490
  • 18 พฤษภาคม 2560
  • 0063
  • 555230007-9 นาย ศฤษวรรธน์ สกุลวัฒนเจริญ
  • 1368
  • 9 พฤษภาคม 2560
  • 0062
  • 555230002-9 นาย ชัยชนะ แสนศักดิ์
  • 1368
  • 9 พฤษภาคม 2560
  • 0061
  • 555230010-0 นาย ทวีศักดิ์ โคตรแสนลี
  • 1368
  • 9 พฤษภาคม 2560
  • 0060
  • 555060121-7 นาง ปฏิมาภรณ์ วงศ์ภูธร
  • 1367
  • 9 พฤษภาคม 2560
  • 0059
  • 555060105-5 นาย ธีรวงศ์ ธรรมแก้ว
  • 1367
  • 9 พฤษภาคม 2560
  • 0058
  • 555740373-3 น.ส. ภัทราพร นิลละออ
  • 1366
  • 9 พฤษภาคม 2560
  • 0057
  • 565030053-7 นาย สมชาย พีรสัมพันธ์ศิริ
  • 1340
  • 3 พฤษภาคม 2560
  • 0056
  • 565060072-5 น.ส. สุภัทรา ระวิระ
  • 1338
  • 3 พฤษภาคม 2560
  • 0055
  • 575150041-6 นาย นันทพล ศรีทัพไทย
  • 1335
  • 3 พฤษภาคม 2560
  • 0054
  • 575430022-1 Mr. ALAVONE VONGSANTI
  • 1238
  • 26 เมษายน 2560
  • 0053
  • 555280335-2 นาย สรายุทธ สุคนธ์คันธชาติ
  • 1213
  • 24 เมษายน 2560
  • 0052
  • 555280366-1 น.ส. หนึ่งฤทัย นิกรสุข
  • 1213
  • 24 เมษายน 2560
  • 0051
  • 575280137-8 นาย เมธาสิทธิ์ สิริจันทร์ชื่น
  • 1211
  • 24 เมษายน 2560
  • 0050
  • 555280230-6 พ.อ. บัญชา เพ็งเหล็ง
  • 1212
  • 24 เมษายน 2560
  • 0049
  • 555060098-6 น.ส. ระพีพันธุ์ ชาติจันทึก
  • 1168
  • 20 เมษายน 2560
  • 0048
  • 555740531-1 นาย ธนกฤต ธรรมรักษาเจริญ
  • 1152
  • 20 เมษายน 2560
  • 0047
  • 555200022-1 น.ส. อัชชญา จักรโนวัน
  • 1082
  • 11 เมษายน 2560
  • 0046
  • 575030061-9 นาย ชิตพล ศิริหล้า
  • 1012
  • 3 เมษายน 2560
  • 0045
  • 555060115-2 น.ส. กาญจนา วิเชียร
  • 1011
  • 3 เมษายน 2560
  • 0044
  • 565030086-2 น.ส. กัญญาภัทร ใบยพฤกษ์
  • 977
  • 30 มีนาคม 2560
  • 0043
  • 565210020-0 น.ส. พิทิยา ฤทธิผาด
  • 966
  • 29 มีนาคม 2560
  • 0042
  • 565030073-1 น.ส. สุพัฒตรา คณานิตย์
  • 965
  • 29 มีนาคม 2560
  • 0041
  • 575740211-1 น.ส. พิไลลักษณ์ ภูศรี
  • 964
  • 29 มีนาคม 2560
  • 0040
  • 575740457-9 นาย อดุลย์ ขันแก้ว
  • 878
  • 21 มีนาคม 2560
  • 0039
  • 555740090-5 น.ส. สาธิตา วิตตะ
  • 878
  • 21 มีนาคม 2560
  • 0038
  • 555200007-7 นาย เสกศึก สำราญสุข
  • 877
  • 21 มีนาคม 2560
  • 0037
  • 575020172-6 นาย พิชัย ระเวงวัน
  • 876
  • 21 มีนาคม 2560
  • 0036
  • 565020159-7 Mr. TUNG NGUYEN BA SON
  • 876
  • 21 มีนาคม 2560
  • 0035
  • 575080063-5 น.ส. แสงจันทร์ จันทร์โท
  • 875
  • 21 มีนาคม 2560
  • 0034
  • 555060124-1 น.ส. สิริพรรณ สีตะแกะ
  • 874
  • 21 มีนาคม 2560
  • 0033
  • 555280351-4 น.ส. สุนันทา ภูมิการีย์
  • 873
  • 21 มีนาคม 2560
  • 0032
  • 565430027-0 น.ส. ปุณยาภัทร์ บรรเทา
  • 872
  • 21 มีนาคม 2560
  • 0031
  • 565060058-9 นาย ธนากร สำเภาทอง
  • 809
  • 15 มีนาคม 2560
  • 0030
  • 575740140-8 น.ส. ชนิดา โมทอง
  • 768
  • 13 มีนาคม 2560
  • 0029
  • 575740302-8 นาง กัลยาณี บัวจำรัส
  • 768
  • 13 มีนาคม 2560
  • 0028
  • 575030035-0 นาง จิรวรรณ คำดำ
  • 767
  • 13 มีนาคม 2560
  • 0027
  • 575430027-1 นาย พงษ์ศักดิ์ พรมศรีแก้ว
  • 766
  • 13 มีนาคม 2560
  • 0026
  • 555080126-5 นาย ประตินัณข์ รัศมีโรจน์
  • 724
  • 6 มีนาคม 2560
  • 0025
  • 555280326-3 นาย ศุภมิตร จึงธีรกุล
  • 712
  • 6 มีนาคม 2560
  • 0024
  • 565030067-6 นาง รัตติยาพร ปราชญาวงศ์
  • 713
  • 6 มีนาคม 2560
  • 0023
  • 565060070-9 นาง วารีรัตน์ วงศ์ปฏิมาพร
  • 714
  • 6 มีนาคม 2560
  • 0022
  • 555060131-4 นาง สรีลักษณ์ เพียรไทยสงค์
  • 675
  • 2 มีนาคม 2560
  • 0021
  • 555280336-0 นาย ส่องแสง มงคล
  • 599
  • 24 กุมภาพันธ์ 2560
  • 0020
  • 585040123-2 นาย ลีนวัตร อาจสุโพธิ์
  • 412
  • 8 กุมภาพันธ์ 2560
  • 0019
  • 555280514-2 ร.ต.ท. วิษณุ นิลสาคู
  • 407
  • 7 กุมภาพันธ์ 2560
  • 0018
  • 575740027-4 นาย ณัฐกรณ์ ชมนิรัตน์
  • 405
  • 6 กุมภาพันธ์ 2560
  • 0017
  • 565150031-8 น.ส. กมลวรรณ สาระ
  • 383
  • 6 กุมภาพันธ์ 2560
  • 0016
  • 555090039-4 น.ส. อัจฉรียา จันปุ่ม
  • 346
  • 31 มกราคม 2560
  • 0015
  • 565060071-7 นาง สุขใจ ทีเหล็ก
  • 345
  • 31 มกราคม 2560
  • 0014
  • 575740166-0 นาย ธรรมนูญ บุษรากุล
  • 344
  • 31 มกราคม 2560
  • 0013
  • 575210043-9 น.ส. เกตุแก้ว วิศวโกศล
  • 312
  • 26 มกราคม 2560
  • 0012
  • 575280123-9 ส.ต.ต. อรรถพล กุลชาติ
  • 283
  • 24 มกราคม 2560
  • 0011
  • 575280042-9 นาง พะเยา โฮลเท่น
  • 283
  • 24 มกราคม 2560
  • 0010
  • 575280134-4 น.ส. ผนิชา คนใหญ่
  • 283
  • 24 มกราคม 2560
  • 0009
  • 575280018-6 นาย ชุมแพ แสนยะบุตร
  • 283
  • 24 มกราคม 2560
  • 0008
  • 585040099-9 นาย ฉัตระกูล คูวัฒนสุชาติ
  • 282
  • 24 มกราคม 2560
  • 0007
  • 585040124-0 น.ส. พัชราพรรณ ฉายแสง
  • 282
  • 24 มกราคม 2560
  • 0006
  • 585040101-8 นาย ปริญญา ธุระพระ
  • 282
  • 24 มกราคม 2560
  • 0005
  • 575050320-9 น.ส. สารชา พิมพาคุณ
  • 281
  • 24 มกราคม 2560
  • 0004
  • 565060064-4 นาง กาญจณาฐ์ งาหัตถี
  • 280
  • 24 มกราคม 2560
  • 0003
  • 565060063-6 น.ส. กฤติกา สายธนู
  • 280
  • 24 มกราคม 2560
  • 0002
  • 565020169-4 นาย ธนานันต์ นุมัติ
  • 142
  • 16 มกราคม 2560
  • 0001
  • 545030074-7 น.ส. บังอร วงษ์ป้อง
  • 502
  • 14 กุมภาพันธ์ 2560