2009-2015 ©
             การส่งเล่มวิทยานิพนธ์
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2559 2560 2561 2562
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
A= น.ศ.รับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้น.ศ.รับไปแก้ไข, C=ให้น.ศ.รับไปเข้าเล่ม, D=น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว

ลำดับที่ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ความก้าวหน้า หมายเหตุ A B C D
0957 595020005-7 นาย บุญญฤทธิ์ กุแก้ว ผศ.ดร. นิศาชล แจ้งพรมมา อยู่ระหว่างการตรวจ
0956 595020131-2 น.ส. ตติยา ภูผาลี ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0955 567100020-7 นาย ทรงพล ห้าวหาญ รศ.ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิน อยู่ระหว่างการตรวจ
0954 605060019-3 น.ส. รัศมี ภะวะพินิจ ผศ.ดร. จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร อยู่ระหว่างการตรวจ
0953 595060010-0 น.ส. วาสนา หน่อสีดา ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0952 595740042-0 นาย ไกรวิทย์ โพธิ์ดม ผศ.ดร. ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0951 575200031-2 น.ส. ธรรมลักษณ์ โสวภาค ดร. ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0950 595740046-2 น.ส. วันวิสาข์ พลธงชัยสวัสดิ์ ผศ.ดร. ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0949 595740045-4 น.ส. วรัญญา ศิลาหม่อม ผศ.ดร. ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0948 585020152-3 น.ส. ศรัญญา จิตไทย ศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0947 595100002-8 น.ส. ชนานิกานต์ มากมูล รศ.ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิน อยู่ระหว่างการตรวจ
0946 567080024-8 ว่าที่ ร.อ. คธาวุธ พลโคตร ศ.ดร. เศกสรรค์ ยงวณิชย์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0945 615110079-9 นาง อ้อมขวัญ ศรีทะ รศ.ดร. ประจักร บัวผัน อยู่ระหว่างการตรวจ
0944 605060008-8 นาง พรทิพย์ พิมพ์พันธ์ รศ.ดร. อัมพรพรรณ ธีรานุตร ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0943 605060024-0 นาง อัฒชฎาพร การสะอาด รศ.ดร. จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0942 585150016-6 นาย ณัฐวัฒน์ กังวานศิรวัธน์ รศ.ดร. สุณี เลิศสินอุดม อยู่ระหว่างการตรวจ
0941 577050043-3 นาย ตรี ภูวิโคตรธนกุล รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0940 595130019-3 นาย ธนัท จรัสรังสีชล รศ.ดร. ดาราพร แซ่ลี้ เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 13 กย 62 แก้ไขก่อนเข้าปก
0939 585070021-8 น.ส. ภาสินี ศรีสุข รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0938 605110054-4 น.ส. อัจฉรา นาเมือง รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0937 605110051-0 นาย วัชรินทร์ เสาะเห็ม รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ อยู่ระหว่างการตรวจ
0936 597020067-9 Mr. SOVANNARITH HENG รศ.ดร. จักรชัย โสอินทร์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0935 595040092-4 นาย วีระพล พูลสวัสดิ์ ผศ.ดร. ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี อยู่ระหว่างการตรวจ
0934 595040015-2 น.ส. กรองกาญจน์ จงดา ผศ.ดร. ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี อยู่ระหว่างการตรวจ
0933 567020054-5 นาย ตรัยนพ พรหมกูล ศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0932 585160001-3 น.ส. เจษฎารัตน์ รัตนวรรณี ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0931 587210002-8 น.ส. บุษกร ปังประเสริฐ ผศ.ดร. อารีย์ นัยพินิจ อยู่ระหว่างการตรวจ
0930 605110057-8 นาย ไพรัตน์ สงคราม รศ.ดร. ปาริชา นิพพานนทน์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0929 605110110-0 Mr. JIPRI SUYANTO รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0928 595070011-2 น.ส. ภัคสิรี สรณารักษ์ ผศ.ดร. กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0927 595050155-0 นาย วิภัทร ดีสม รศ.ดร. นิตย์ บุหงามงคล อยู่ระหว่างการตรวจ
0926 605110047-1 นาย คธาวุฒิ สุระมรรคา ผศ.ดร. เกศินี สราญฤทธิชัย อยู่ระหว่างการตรวจ
0925 605110053-6 น.ส. อภิญญา ราชศรีเมือง ผศ.ดร. เกศินี สราญฤทธิชัย อยู่ระหว่างการตรวจ
0924 605110050-2 นาย พีรพล ไชยชาติ ผศ.ดร. เกศินี สราญฤทธิชัย อยู่ระหว่างการตรวจ
0923 585160003-9 น.ส. ณัฐกานต์ พรนิคม ผศ.ดร. อัมพร แซ่เอียว อยู่ระหว่างการตรวจ ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3
0922 585080069-4 น.ส. ชฎาธร อุทัย ศ.ดร. เศกสรรค์ ยงวณิชย์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0921 597020045-9 น.ส. อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ ผศ.ดร. คำสิงห์ นนเลาพล เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากคณะหรือนศ. 10 กย 62
0920 587040023-6 น.ส. สุภาวดี ยอดทองดี ผศ.ดร. กัลยกร ขวัญมา ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0919 605110011-2 น.ส. วิภาดา ฝากสระ ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0918 595150017-5 นาย ภัทรพล อุดมลาภ ผศ.ดร. ประธาน ฦาชา อยู่ระหว่างการตรวจ ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3
0917 595080063-7 นาย รพินทร์ ยืนยาว ผศ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0916 605060047-8 นาย ณัฐพล นามเกษ ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0915 607020030-3 นาย พัชระ นาเสงี่ยม ผศ.ดร. คำรณ สุนัติ อยู่ระหว่างการตรวจ
0914 605050125-0 น.ส. พนิดา พิมดี รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0913 605110055-2 น.ส. นงค์นุช สุรัตนวดี ดร. เกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0912 605110040-5 นาย สิริพงษ์ แทนไธสง ดร. เกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0911 585040073-7 นาย ชานนท์ ตระกูลเลิศยศ รศ.ดร. พรเทพ ขอขจายเกียรติ อยู่ระหว่างการตรวจ
0910 585280028-4 นาย นิธิศ์พัฐ ภักดีจีรดิฐ รศ.ดร. เพ็ญณี แนรอท เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 13 กย 62
0909 557070047-5 น.ส. วรินท์ โอนอ่อน รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0908 585280029-2 น.ส. ปทิตตา แสงสุริยากาศ ดร. กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0907 577080005-3 น.ส. พัชรวดี เพ็งสระเกตุ ผศ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ อยู่ระหว่างการตรวจ ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3
0906 595150044-2 นาย จักรกฤษณ์ หงษ์ทอง รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0905 597020018-2 นาง เทียมจันทร์ ศรีสมุทร ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0904 605110113-4 นาย ภคนันท์ คำจันทราช ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ อยู่ระหว่างการตรวจ
0903 605110100-3 น.ส. กมลชนก สหุนาฬุ รศ.ดร. พรพรรณ สกุลคู ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0902 605110078-0 น.ส. ดุษฎี คาวีวงศ์ ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0901 605110098-4 น.ส. มัทนา นานอก รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 13 กย 62 แก้ไขก่อนเข้าปก
0900 597220030-8 นาย สิทธิรัตน์ ภู่แก้ว ผศ.ดร. จรัญ ชัยประทุม ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0899 597220006-5 น.ส. ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล อยู่ระหว่างการตรวจ
0898 587150008-9 Ms. YING HU ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา อยู่ระหว่างการตรวจ
0897 605050065-2 นาย เฉลิมชัย พลดงนอก ผศ.ดร. วายุ กาญจนศร อยู่ระหว่างการตรวจ
0896 595030018-2 น.ส. ชฎาภรณ์ เชยชัยภูมิ ดร. รำไพ นามพิลา ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0895 605030020-6 นาย ไชยพิศิษฐ์ เพ็งคำ รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ค้างค่าปรับ 100 B
0894 577110002-4 นาย ปิยะณัฐฏ์ จันทวารีย์ ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ น.ศ.รับกลับไปแก้ไขแล้ว ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 A
0893 605060031-3 นาง สมจิตร์ หร่องบุตรศรี ดร. ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0892 605050066-0 นาย ธนชน กุดหอม ผศ.ดร. ธชา รุญเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0891 605050110-3 นาย สุวิทย์ กระดานลาด ดร. อาคม อึ่งพวง ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0890 605020062-6 นาย ยุทธพงษ์ ทุมนันท์ รศ.ดร. ฉวี เย็นใจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0889 605040082-8 น.ส. โชติญา กุลแก้ว รศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0888 605040085-2 น.ส. พรยมล ลีพิศุทธิ์ รศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0887 605050102-2 นาง วรัญญา ภูมิภาค ดร. อาคม อึ่งพวง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0886 605040009-8 น.ส. แม้นมาศ สุทธิพรไพศาลกุล รศ.ดร. ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0885 597110009-2 นาย สาโรจน์ นาคจู รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 13 กย 62 แก้ไขก่อนเข้าปก
0884 567030005-2 น.ส. ธัญญารัตน์ ตาอินต๊ะ ศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.6 ข้อ 1.3.3 B
0883 605040042-0 นาย ศุภณัฐ สละชีพ รศ.ดร. พรนภา เกษมศิริ อยู่ระหว่างการตรวจ
0882 587040036-7 นาย ปวเรศร์ ปรีดาวิภาต ผศ.ดร. นำพล มหายศนันท์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0881 605150003-7 น.ส. พิชญกานต์ ตะกลมทอง ผศ.ดร. จันทนา บุญยะรัตน์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0880 605040059-3 นาย ภาณุวัฒน์ จิววัฒนารักษ์ รศ.ดร. นำพล มหายศนันท์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0879 595220010-0 นาย ณัฐิวุฒิ พรหมบ้านสังข์ ผศ.ดร. นงนุช ภู่มาลี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0878 595220015-0 น.ส. สโรชา พลเหลือง ผศ.ดร. นงนุช ภู่มาลี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0877 605220009-6 นาง ดารณี จันทมิไซย ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0876 605220020-8 นาย รัตนบุตร เหมะ ผศ.ดร. กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0875 605050096-1 นาย ประเสริฐศักดิ์ ลักษณะสาย ดร. อาคม อึ่งพวง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0874 605050094-5 นาย บัณฑิต ลักษณะภาวรรณ รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0873 587040037-5 นาย ทศพร สุวรรณเรือง รศ.ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 9 กย 62 D
0872 595030075-0 น.ส. ประไพพร ไกรรัตน์ ผศ.ดร. สาธิต อดิตโต ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.6 ข้อ 1.3.3 B
0871 605110005-7 น.ส. กนกวรรณ อาจแก้ว รศ. วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 12 กย 62 D
0870 587020003-4 นาย สุภาพ สาขา ผศ.ดร. วัชรินทร์ คล่องดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0869 595040035-6 นาย เจนณรงค์ เกาะรัมย์ ผศ.ดร. อภิชาติ อาจนาเสียว ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 (ครั้งที่ 2) B
0868 605100004-5 นาย วิเชษฐ ตุลยวิชย์ รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0867 597110022-0 นาย ชาลี ยะวร รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0866 597110026-2 นาย อนวัช ภูทองนาค รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0865 597220022-7 น.ส. ศราวดี ภูชมศรี ผศ.ดร. กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0864 587080004-6 นาย อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้โรงพิมพ์ มข. มารับเล่มไปเข้าปกได้ 12 กย 62 D
0863 575200026-5 นาย สมบุญยา บุณยรัตพันธุ์ ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี อยู่ระหว่างการตรวจ ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3
0862 595020016-2 น.ส. ปิยพร มาตุลกุล ผศ.ดร. ธีระพงษ์ พวงมะลิ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0861 605110003-1 น.ส. ผไทมาศ เปรื่องปรีชาศักดิ์ ดร. พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์ เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 13 กย 62 แก้ไขก่อนเข้าปก
0860 595020052-8 น.ส. วรัญญา แพไธสงค์ ผศ.ดร. วัฒนชัย ล้นทม ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0859 605160012-0 น.ส. สุทธิดา กำจรเมนุกูล รศ. วรนุช ศรีเจษฎารักข์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0858 585080038-5 น.ส. สุดารัตน์ ศรีอุบล ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0857 587080019-3 นาง บุษกร จันท์เทวนุมาส รศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข อยู่ระหว่างการตรวจ
0856 605110104-5 นาย ณัฐวัตร ปัญญาใส รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0855 595020045-5 น.ส. อินทุอร เจนการ ดร. นนทิภา สุพรรณไชยมาตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0854 605200020-0 Mr. HANNY CHANDRA PRATAMA รศ.ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล อยู่ระหว่างการตรวจ
0853 595090022-5 น.ส. วัจนารัตน์ พันธ์วงค์ รศ.ดร. ชุลี โจนส์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0852 595200013-6 น.ส. ไอยรดา ทางตะคุ ผศ.ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0851 595060012-6 นาย เอนกพงศ์ ฮ้อยคำ ผศ.ดร. ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0850 605110081-1 น.ส. กวิสทรารินทร์ คะณะพันธ์ ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 12 กย 62 D
0849 597040017-2 นาย คุณนิธิ ด้วงผึ้ง รศ.ดร. สมชาย ชวนอุดม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0848 597040002-5 น.ส. อัปสรรัชย์ น้ำทรง รศ.ดร. สมชาย ชวนอุดม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 12 กย 62 D
0847 587030024-0 นาย จารุพงศ์ ประสพสุข ผศ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร อยู่ระหว่างการตรวจ
0846 605110029-3 น.ส. วันเพ็ญ นาโสก ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 12 กย 62 D
0845 557040036-4 นาย เทียนทอง ยวงแก้ว ผศ.ดร. นภัสถ์ ไตรโรจน์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0844 587200001-6 น.ส. ขวัญชนก อำภา รศ.ดร. รวี หาญเผชิญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0843 577210012-4 น.ส. อรุณี ฮามคำไพ รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0842 595220005-3 นาย เศรษฐศักดิ์ ไสวงาม รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0841 597220024-3 Mrs. BINGYING SHE รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0840 605110056-0 น.ส. อรวรรณ แสนบริสุทธิ์ รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0839 605110096-8 น.ส. ฉัตรธิดา ศรีภู่ รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0838 605110108-7 น.ส. ณัฐพร ลีนวิภาต รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0837 567080037-9 นาย ปัญญา เสนาเวียง ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0836 567130001-3 Mr. JICHUAN SONG รศ.ดร. ดาราพร แซ่ลี้ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0835 585040074-5 นาย อดิศร รอนยุทธ ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล อยู่ระหว่างการตรวจ ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 (ครั้งที่ 2)
0834 595030044-1 น.ส. เนตรนภา ซุ่มทองหลาง ผศ.ดร. อโนมา ดงแสนสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0833 577030015-0 Ms. PHIMMASONE SISOUVANH รศ.ดร. วิทยา ตรีโลเกศ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 12 กย 62 D
0832 595030043-3 น.ส. ชุลีพร พลาชัย ผศ.ดร. นันทวุฒิ จงรั้งกลาง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0831 595030048-3 น.ส. กนกวรรณ บุญเกิด ผศ.ดร. วินัย ใจขาน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0830 567030019-1 น.ส. บุรารัตน์ เภสัชชา ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 12 กย 62 D
0829 595030073-4 น.ส. ยลธิดา ชนะชัย รศ.ดร. เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 13 กย 62 D
0828 585080004-2 น.ส. ทารินทร์ ปิ่นทอง ดร. สุบรรณ แก้วกันยา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0827 605060038-9 น.ส. ปริญญา หาวิรส ผศ.ดร. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0826 605040103-6 Mr. VANNAKONE LOUNTHAVONG ดร. พิรัสม์ คุณกิตติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0825 595110103-6 นาย พีรพงษ์ ฮาดทักษ์วงค์ รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0824 595060052-4 นาง ปิยรัตน์ ยาประดิษฐ์ ผศ.ดร. อรสา กงตาล อยู่ระหว่างการตรวจ
0823 595060065-5 น.ส. สรัญญา มาตราช ผศ.ดร. อรสา กงตาล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0822 585080007-6 น.ส. พจมาน อินทร์อุดม ดร. สุบรรณ แก้วกันยา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0821 605160013-8 Miss KIMROEUN VANN ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0820 605090011-1 นาย ฉัตริน วงษ์สวัสดิ์ รศ.ดร. ชุลี โจนส์ เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 13 กย 62
0819 595040005-5 นาย นัฐพงษ์ เนินชัด ผศ.ดร. ประมินทร์ อาจฤทธิ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0818 605020066-8 น.ส. นภาภรณ์ รวมเจริญ ศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0817 597110023-8 น.ส. ธิดารัตน์ สมดี ดร. รัฐพล ไกรกลาง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0816 595280035-8 น.ส. ปนิดา แสนหล้า ดร. กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0815 587050040-0 นาย พรทัต โพธินาม รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ เสนอคณบดีลงนาม
0814 587050043-4 นาง ศิริลักษณ์ แสนตรง ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0813 587050042-6 นาย วีระเดช มณีนพ ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ เสนอคณบดีลงนาม
0812 595060006-1 นาย ภาสกร เงางาม รศ.ดร. บำเพ็ญจิต แสงชาติ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0811 567020055-3 น.ส. ทิวาพร ศีรษะภูมิ ผศ.ดร. สุวรรณา เนียมสนิท ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 (ครั้งที่ 2) B
0810 605020013-9 นาย พงษ์สิทธิ์ กระเบา ผศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 (ครั้งที่ 2) B
0809 585200017-7 นาย ปราชญ์ ทองสุ ผศ.ดร. สุรกานต์ รวยสูงเนิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0808 595020037-4 น.ส. ขวัญจิรา พันธุ์ปลาโด ดร. สิระ สานสุข ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0807 595060039-6 นาง สิรินทรารักษ์ แนวพิลา ดร. ณิชาภัตร พุฒิคามิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0806 595020040-5 น.ส. จาระวี ผ่านสำแดง ดร. นนทิภา สุพรรณไชยมาตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 13 กย 62 D
0805 595090001-3 น.ส. ชนาพร เกียรติสยมภู รศ.ดร. สุทธิพรรณ กิจเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0804 605110006-5 น.ส. วัชราภรณ์ ทัศนัตร รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง อยู่ระหว่างการตรวจ
0803 605110083-7 น.ส. ปริญญาภรณ์ แก้วยศ รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 6 กย 62
0802 585040045-2 น.ส. มณฑลี คงพลปาน รศ.ดร. อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0801 587160006-7 นาย พีระพงษ์ วงษ์ทหาร ผศ.ดร. อัมพร แซ่เอียว น.ศ.รับกลับไปแก้ไขแล้ว A
0800 597160002-6 Mrs. LE THI THUY VAN รศ.ดร. รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0799 605050182-8 น.ส. อริญา เหล่าแสงสา ผศ.ดร. ธชา รุญเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0798 595050083-9 นาย ศุภฤกษ์ ดอกนารี ผศ.ดร. ธชา รุญเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 9 กย 62 D
0797 585200021-6 นาย เศรษฐรัฐ วงศ์ศรีมี ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0796 585200020-8 นาย วีรยุทธ โกศัลวัฒน์ ดร. ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร อยู่ระหว่างการตรวจ
0795 595020080-3 นาย สุวัฒน์ บัวทอง รศ.ดร. วิทยา อมรกิจบำรุง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0794 595080053-0 นาย ชวลิต ทิพม่อม ผศ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 9 กย 62 D
0793 585040078-7 นาย ธวัช ธรรมบุตร ผศ.ดร. นภัสถ์ ไตรโรจน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0792 597040005-9 นาย เจษฎา คำผอง รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0791 605060095-7 Ms. NGUYEN THI YEN LINH ผศ.ดร. บุษบา สมใจวงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0790 605210004-2 น.ส. ณัชพร สายเพชร ดร. จินณพัษ ปทุมพร น.ศ.รับกลับไปแก้ไขแล้ว A
0789 595110145-0 นาย นพปกรณ์ ทรงพันธุ์ รศ. วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 13 กย 62 แก้ไขก่อนเข้าปก
0788 605040036-5 น.ส. แพทรียา คำผาง ดร. ศิรวดี อรัญนารถ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0787 605110026-9 นาย เจษฎา พลโยธา ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0786 595030059-8 น.ส. ศรัญญา ชุมภู ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0785 577030016-8 Mr. AVAKAT PHASOUYSAINGAM ศ.ดร. อนันต์ พลธานี เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 5 กย 62
0784 595060008-7 น.ส. สุวิมล วงษาจันทร์ ผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0783 605080003-6 นาย เชรษฐรัฐ กองรัตน์ ผศ.ดร. รัตนา จันทร์เทาว์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0782 605030018-3 น.ส. สมฤดี สีหาเวช ผศ.ดร. อุบล ตังควานิช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 12 กย 62 D
0781 597220023-5 Ms. XIUMEI BIAN รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 10 กย 62
0780 605110042-1 น.ส. จิตรลดา อ่อนสุระทุม รศ. กาญจนา นาถะพินธุ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0779 597150006-4 Ms. MAY THU SOE ผศ.ดร. นภภัค ใจภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0778 595060033-8 น.ส. กุลฤดี จงเทพ ผศ.ดร. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0777 595060041-9 นาย สุทธิชัย แก้วหาวงค์ ผศ.ดร. ดลวิวัฒน์ แสนโสม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0776 577220020-9 ว่าที่ ร.ต. โสภณ ลาวรรณ์ ผศ.ดร. จตุพร สีม่วง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0775 577020066-9 น.ส. กนกวรรณ ใจเอ็นดู รศ.ดร. วิทยา เงินแท้ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0774 595070026-9 ร.อ.หญิง อรพิน นินทรา ผศ.นพ.ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0773 567040055-1 น.ส. ศุภวรรณ ขันโททอง รศ.ดร. สุนันทา กิ่งไพบูลย์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0772 595030064-5 นาย กัญชร วรวิทยกิจ ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0771 595050229-7 น.ส. มณีรัตน์ รัตนเพชร ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร อยู่ระหว่างการตรวจ
0770 585040022-4 นาย ธันยากร สายธนู รศ. อำนาจ สุขศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0769 595150047-6 น.ส. เทียนทิพย์ กสิกรณ์ ผศ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 5 กย 62
0768 605060036-3 น.ส. ณภัทร แพชัยภูมิ รศ.ดร. อัมพรพรรณ ธีรานุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0767 567070032-5 น.ส. รัชนี รอดภัย ศ.ดร. วันชัย มาลีวงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0766 605110027-7 น.ส. ภัสราภรณ์ ทองภูธรณ์ ผศ.ดร. สุวลี โล่วิรกรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0765 595020084-5 น.ส. จิราพรรณ สินธุศิริ ผศ.ดร. วิยะดา หาญชนะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0764 597020059-8 นาย กฤษดี ยุบลมาตย์ รศ.ดร. วิวัธน์ ยังดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0763 605110035-8 น.ส. ธัญญามาศ ทีงาม ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0762 605110103-7 น.ส. อัจฉรา สมสนุก รศ. กาญจนา นาถะพินธุ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0761 605110102-9 น.ส. สิริลักษณ์ กระสวยกลาง รศ. กาญจนา นาถะพินธุ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0760 605220010-1 นาย ชิษณุพงค์ อินทร์แก้ว รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0759 605220012-7 นาย อนุวัฒน์ บุตรทองทิม รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0758 595040060-7 น.ส. กนิษฐา ยอดปรางค์ ดร. ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0757 605110032-4 น.ส. กวินธิดา ทองเหลือง ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0756 605110012-0 นาย สิรวิชญ์ สนโศก รศ.ดร. พงษ์เดช สารการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0755 595160023-4 น.ส. กมลทิพย์ นิลมาต ผศ.ดร. อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0754 587050041-8 น.ส. ภูษณิศา มหาวรากร รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ เสนอคณบดีลงนาม
0753 605040048-8 น.ส. สุธาวัลย์ ตั้งจิตเจริญกิจ ผศ.ดร. สุรพล ผดุงทน ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0752 595080015-8 นาย วัฒนชัย ขวาลำธาร รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0751 605110016-2 นาย ณัฐพล ละอองศรี รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0750 595110086-0 นาย เชาวรินทร์ คำหา รศ.ดร. พงษ์เดช สารการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0749 605110101-1 นาง ศุภลักษณ์ จันคำ รศ.ดร. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0748 585060006-0 น.ส. บุญประเสริฐ แสงวิจิตรประชา ผศ.ดร. ขนิษฐา วรธงชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0747 605050055-5 นาย วิชาญ ชารี ดร. สังเวียน ปินะกาลัง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0746 595150029-8 น.ส. ธภัสส์ธรณ์ นิโครธานนท์ รศ.ดร. สุพล ลิมวัฒนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0745 585150011-6 นาง ลัดดาวัลย์ ปราบนอก รศ.ดร. ไพบูลย์ ดาวสดใส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0744 577040010-4 นาย ปฏิภาณ แก้ววิเชียร รศ.ดร. ลัดดา ตันวาณิชกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0743 595060034-6 น.ส. ขวัญจิรา กันทะโล ผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0742 577110012-1 นาย สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0741 597090007-5 Ms. MON MON HNIN LWIN รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0740 597090006-7 Ms. SU SU HLAING รศ.ดร. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0739 597220016-2 น.ส. วรินธร สีเสียดงาม ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0738 597220012-0 นาย จิรัฐ มัธยมนันทน์ รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0737 605040071-3 นาย รณกฤต กุลธวัชวงศ์ รศ.ดร. วันชัย สะตะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0736 585020093-3 น.ส. เนตรชนก ปุณริบูรณ์ ดร. พลสัณห์ มหาขันธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0735 585040023-2 นาย ธารินทร์ รัตนบุญทา รศ. อำนาจ สุขศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0734 605090018-7 Ms. KHIN THET THET รศ.ดร. อรุณวดี ชนะวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0733 605150004-5 นาย วิศรุตม์ ไกรทอง ศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0732 577020038-4 น.ส. วรัญญา ละครวงษ์ ศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0731 605110077-2 นาย ณัฐพงษ์ อัญชลี รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0730 585040082-6 นาย ภาคิน ธนณรงค์ รศ.ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0729 605110001-5 น.ส. กวินดา วิเศษแก้ว รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0728 605040069-0 น.ส. ธันยารัตน์ เสถียรนาม รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0727 605060042-8 นาย วุฒิชัย สมกิจ ผศ.ดร. ชัจคเณค์ แพรขาว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0726 605110097-6 นาย ภิญญู ขาวเจริญ ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0725 607070005-2 นาย นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ ศ.ดร. กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0724 577070012-2 นาย ดิเรก เอกธรรมรัฐ ผศ.ดร. ปณต ตั้งสุจริต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0723 595040041-1 นาย ศิวกร อะโนศรี รศ.ดร. สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0722 575050346-1 น.ส. บุญรักษา มุลตรี รศ.ดร. อัญชลี สารรัตนะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0721 587070004-2 น.ส. สุธารกมล ครองยุติ รศ.ดร. วิภาวี หีบแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0720 587070007-6 น.ส. อัศรา ระวังวงศ์ รศ. วิภาวี หีบแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0719 605060092-3 Mr. MAO EAM ผศ.ดร. ปัทมา สุริต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0718 585050256-3 น.ส. ธันย์ชนก เหมือนช้าง รศ.ดร. อัญชลี สารรัตนะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0717 595060068-9 น.ส. ธันยกานต์ เอกสัน ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0716 605050107-2 นาย สายัณห์ อินทมาตย์ ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0715 605050105-6 น.ส. ศิวิมล มงคลชู ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0714 605050151-9 น.ส. เจตน์ศจี สีหานาทบุญาฤทธิ์ รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0713 605050106-4 นาย ศุภชัย แน่นอุดร รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0712 605060007-0 น.ส. พงษ์ลัดดา ปาระลี ผศ.ดร. ชัจคเณค์ แพรขาว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0711 585070056-9 น.ส. อภิญญา ภูดรม่วง ผศ.ดร. กัญญลักษณ์ ชัยคำภา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0710 597070035-2 Mr. YE WIN AUNG ผศ.ดร. วิเศษ นามวาท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0709 595020035-8 นาย ศานต์สัมพันธ์ จิรกุลชัยวงศ์ ดร. จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0708 605020073-1 นาย สานิตย์ แก้วดวงดี ศ.ดร. อรุณรัตน์ ฉวีราช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0707 605020079-9 น.ส. นิธินันท์ ชนะศรีภูมิ ผศ.ดร. วุฒิชัย ศรีโสดาพล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0706 585040122-4 นาย ธนณัฐ ปะกินำหัง ผศ.ดร. สุภัทรา ปลื้มกมล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0705 585030071-7 นาย เศวตฉัตร เศษโถ ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ1.2.2 B
0704 605030015-9 Mr. MYO SAN AUNG NAN ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0703 595130008-8 น.ส. กีรติ ศรีชวนชื่นสกุล ดร. สุชาติ วงศ์ขันตี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0702 605740153-2 นาง เขมจิรา จิตตะยโศธร ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้โรงพิมพ์ มข. มารับเล่มไปเข้าปกได้ 30 สค 62 D
0701 605040054-3 น.ส. ขนิษฐา หน่อแก้ว ผศ.ดร. ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0700 605040101-0 Ms. NGUYEN THI THU ผศ.ดร. สุรพล ผดุงทน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0699 595320024-2 นาย ภูริฉัฐ รอดภัย ผศ.ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0698 595320008-0 น.ส. รัฏฐาธิป นิรานนท์ ผศ.ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0697 595080082-3 นาย ภูวกร พันธุพาน ดร. อุมารินทร์ ตุลารักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0696 595040026-7 นาย ศตวรรษ ศาลยาชีวิน ผศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0695 597020034-4 น.ส. จุฬาลักษ์ ปราบเสียง ผศ.ดร. คำสิงห์ นนเลาพล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0694 585110110-8 นาย ชาติชาย กุโบลา ดร. พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0693 585080010-7 น.ส. มนสินี น้ำจันทร์ ผศ.ดร. อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0692 595130018-5 นาย ธนพล รี้พลมหา ดร. ธิดารัตน์ อังวราวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0691 605110018-8 นาย ทวิช วงค์ไชยชาญ รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0690 605110023-5 นาย สุระศักดิ์ เจริญคุณ รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0689 605110020-1 นาย นิกร บาลี รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0688 605110088-7 น.ส. ภูมิฤทัย จุรัณณะ รศ.ดร. สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0687 597220013-8 นาย นพพล ไชยสน ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0686 605150006-1 น.ส. ธนาภา เลิศชยันตี ผศ.ดร. สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0685 595040102-7 นาย ปัญญวัฒน์ เตโช ดร. ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0684 605150043-5 Miss CHANTHA CHHENG ผศ.ดร. จันทนา บุญยะรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0683 595030016-6 นาย กวิน กุมปรุ ดร. ชานนท์ ลาภจิตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0682 577030026-5 Mr. XAYSATITH SOULIYAVONGSA รศ.ดร. วิทยา ตรีโลเกศ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0681 605050091-1 นาย ธรรมนูญ วิชาหา ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0680 605070046-4 Mr. PHASOUK SENEPHANSIRI ผศ.ดร. พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0679 585080082-2 Miss LU ZHANG ผศ.ดร. จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0678 585080083-0 Miss YING MA ผศ.ดร. อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0677 595160017-9 น.ส. สุทาพร แดงน้อย ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0676 605150002-9 น.ส. ฉัตฑริกา เพ็งดี ศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้โรงพิมพ์ มข. มารับเล่มไปเข้าปกได้ 9 สค 62 D
0675 605060093-1 Miss MONIRATH SUON ผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0674 577100012-7 น.ส. นวลปรางค์ ดวงสว่าง รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0673 605320018-8 นาย ศุภกร แจ้งคำ ผศ.ดร. สุทิน เวียนวิวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0672 595050018-0 นาย วิษนุกร นามมุงคุณ ดร. ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0671 595020001-5 น.ส. จิราภรณ์ ปิตาทะสังข์ ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0670 605040073-9 นาย ศักดิ์ชัย แน่นอุดร รศ.ดร. วันชัย สะตะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0669 585130029-9 นาง ธันยาพร เสงี่ยมศักดิ์ ผศ.ดร. ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากคณะหรือนศ. 28 สค 62
0668 577040016-2 นาย ภูริพัส แสนพงษ์ ผศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0667 605040077-1 น.ส. ชรินทร์รัตน์ โพธิสว่าง ผศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0666 605090017-9 Ms. MANG NGAIH CIIN รศ.ดร. ศิริพร ปรุงวิทยา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0665 577090003-1 น.ส. ชลธิชา แก้วจอหอ รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0664 595090011-0 น.ส. ปณิตา ธรรมนิธิศ รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0663 605090016-1 Ms. AYE CHAN PYAE ศ.ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0662 605050071-7 น.ส. ชลธิชา แก้วหย่อง ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0661 597050014-2 น.ส. ดรุณี อภัยกาวี ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0660 597110021-2 นาย อรรถพงษ์ ฤทธิทิศ ผศ. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0659 605030036-1 Mr. MENSON R KWANWAH ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0658 605020086-2 Mr. SOPHON HEM ศ.ดร. ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0657 585040064-8 นาย ณัฐวร ศรีวิเศษ ดร. ฐนวรรธน์ นิยะโมสถ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0656 577040044-7 Mrs. ERNI PUSPANANTASARI รศ.ดร. ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0655 605050165-8 นาง สุดาภรณ์ แก้วดี รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0654 605110092-6 นาย สุขสันต์ สลางสิงห์ รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0653 605050147-0 น.ส. กัลยารัตน์ เที่ยงธรรม รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0652 585060013-3 นาง ปิยรัตน์ ไชยเชษฐ์ รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0651 605110024-3 น.ส. อรวรรณ สินค้า รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0650 595130017-7 น.ส. ทิพรดี ภัทรโสภาชัย รศ.ดร. นิวัตร จันทร์เทวี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0649 605150007-9 น.ส. อรญา เลิศประจักษ์ ผศ.ดร. สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0648 597030015-2 Mr. SOPHEA NHEAN ผศ.ดร. สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0647 605030032-9 Mr. LAYANG NAW JA รศ.ดร. พลัง สุริหาร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0646 605030037-9 Mr. ABIL DERMAIL รศ.ดร. พลัง สุริหาร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้โรงพิมพ์ มข.มารับเล่มไปเข้าปกได้ 9 สค 62 D
0645 605050054-7 น.ส. ประวีณา ศรีสร้อย ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0644 597070033-6 Ms. PHUNG THI LUYEN รศ.ดร. เทวราช หล้าหา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0643 567050050-5 น.ส. รูฮัยซา ดือราแม ดร. จิรดาวรรณ หันตุลา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0642 605040004-8 นาย ธนาธิป ชูจิต รศ.ดร. วิชุดา เสถียรนาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0641 605040006-4 นาย ศิวะ บัวโฮม รศ.ดร. วิชุดา เสถียรนาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0640 605050137-3 นาย ธีรภัทร คำทิ้ง ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0639 605050140-4 น.ส. สลิตา ไพศาลธรรม ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0638 605050141-2 น.ส. สุดารัตน์ เคนมี ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0637 605050134-9 นาย ชานนท์ อรัญสาร ดร. สังเวียน ปินะกาลัง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0636 605050056-3 น.ส. ศศิธร นาครัตน์ ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0635 605050053-9 นาย ฆนรุจ คำคุณนา ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0634 605050135-7 นาย ชายอมร สุรสรณ์ ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0633 605050155-1 นาย วิทูรย์ ดีสะอาด ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0632 605100010-0 Mr. CHANTHOU LON ผศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0631 595070022-7 น.ส. ศรัญญา ทองพันธ์ รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0630 605050052-1 น.ส. กัลยาณี แข็งขัน ดร. สังเวียน ปินะกาลัง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0629 605050139-9 น.ส. ปริญธิดา โพธิ์พะนา ดร. สังเวียน ปินะกาลัง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0628 605050150-1 นาย จักรี แก้วน้ำคำ ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0627 585020094-1 น.ส. ศิรดา ปัดถาวโร ผศ.ดร. ชีวาพัฒน์ แซ่จึง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0626 597040024-5 นาย วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์ ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0625 597110016-5 นาย วงษ์กลาง กุดวงษา ผศ.นพ. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0624 597110010-7 นาย กิตศราวุฒิ ขวัญชารี รศ.ดร. พงษ์เดช สารการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0623 605110017-0 นาง ดาราณี การจุนสี รศ.ดร. สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0622 605070001-6 นาย ราม ประจิตต์ รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0621 587070005-0 น.ส. อนุสรา อารณะโรจน์ รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0620 577060004-7 Mr. RIDWAN HAMDAI DOLAN รศ.ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้โรงพิมพ์ มข. มารับเล่มไปเข้าปกได้ 12 กย 62 D
0619 605150001-1 น.ส. กวิสรา วัชรตานนท์ ศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0618 595030090-4 น.ส. กชมน วงศ์ใหญ่ รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0617 595030040-9 นาย ยศชลากร สุขอยู่ รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0616 577040026-9 นาย ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ ผศ.ดร. ชัชชัย คุณบัว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0615 605050175-5 น.ส. พิมพ์นภัส ปักสังคเณย์ ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0614 605050178-9 น.ส. ศรัญญา วงษ์ศิลา ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0613 605020018-9 นาย บุญญฉัต มีทรัพย์ทอง ผศ.ดร. คณิต มุกดาใส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้โรงพิมพ์ มข. มารับเล่มวพ.ไปเข้าปกได้ 30 กค 62 D
0612 605020025-2 นาย อาทิตย์ หงษ์ศรี ผศ.ดร. ธงชัย บทมาตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้โรงพิมพ์ มข. มารับเล่มไปเข้าปกได้ 30 กค 62 D
0611 605020023-6 น.ส. ชาลิดา พันธ์เลิศ ผศ.ดร. ธงชัย บทมาตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0610 605050108-0 นาย สิทธิพงศ์ สมเดช รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0609 597020003-5 นาย เศกสรร จันทะนาม ผศ.ดร. คำสิงห์ นนเลาพล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0608 605180007-1 Ms. VO THI HOANG NGA ผศ.ดร. กชกร ดิเรกศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0607 605070025-2 น.ส. ทักษพร ทองสีสุขใส ผศ.ดร. พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0606 605060011-9 นาง สุชาดา นิลบรรพต รศ.ดร. อัมพรพรรณ ธีรานุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0605 595100027-2 Ms. KHIN NAN OHNMAR WIN ผศ.ดร. ยอดชาย บุญประกอบ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0604 595020135-4 น.ส. ณัฐธิดา ละม้ายพันธ์ รศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0603 605070045-6 Ms. TA THI THANH BINH ผศ.ดร. สุทัศน์ สุทธิประภา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0602 595020033-2 น.ส. ปูชิตา ธรรมวงศ์ ดร. ทศพร ทองจันทึก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0601 585030011-5 น.ส. สุภาวรรณ เวียงนาค รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0600 595030038-6 น.ส. ขวัญฤดี สุวะไกร รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0599 595030039-4 น.ส. เบญจพร ชำนาญ รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0598 605050093-7 นาย นนทชัย พิมพิสนท์ รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0597 567070028-6 น.ส. สุธิดา บุญสม รศ. สุดา วรรณประสาท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0596 587060003-0 น.ส. ไพรินทร์ พัสดุ ศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0595 605070044-8 Mr. SATYA PRUM ผศ.ดร. สุทัศน์ สุทธิประภา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
The Student Contact GS to bring Thesis for bindins 2/8/19 D
0594 587060010-3 Mr. MULA TARIGAN ศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0593 605060085-0 น.ส. ฐิติกา พุทธิผล ผศ.ดร. มยุรี ลี่ทองอิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0592 605050092-9 น.ส. ธิดารัตน์ ธิศาลา รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0591 595320018-7 นาย ธนพล จุ้ยเจริญ ผศ.ดร. สุทิน เวียนวิวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0590 605050085-6 นาย อนิวรรต ภูครองหิน ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0589 605050077-5 น.ส. รัตติยา ศรีจันทร์ ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0588 605050184-4 Mr. PRADITH MEUANGPAK ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0587 595020032-4 น.ส. เบญญาภา วาดสูงเนิน ผศ.ดร. พิกุล ภูผาสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้โรงพิมพ์ มข. มารับเล่มไปเข้าปกได้ 25 กค 62 D
0586 595020030-8 น.ส. จุฑามาศ วงษ์เพ็ญ ผศ.ดร. พิกุล ภูผาสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0585 605100012-6 Ms. SHWE YEE WINT ผศ.ดร. อชิระ หิรัญตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0584 595320005-6 น.ส. พิมพ์พิชชญา สุดา ดร. ธัญมัชฌ สรุงบุญมี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0583 587060006-4 น.ส. บุศรินทร์ ผัดวัง ศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0582 587060007-2 นาง สมสกูล นีละสมิต ศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0581 597060009-9 นาง สุปราณี สิทธิกานต์ ศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0580 605320022-7 นาย รณกร กิติพชรเดชาธร รศ. อนงค์นุช เทียนทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0579 605100001-1 นาย ทัศนพงษ์ พงษ์กิ่ง ผศ.ดร. พรทิพย์ ปิ่นละออ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0578 605040021-8 น.ส. กัญจน์ณัฏฐ์ หอมทรัพย์ ดร. ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0577 605040067-4 น.ส. กฤณรัศมิ์ ปานคง ดร. ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0576 575280166-1 นาย วีรชน เทตะรัตน์ รศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0575 605280026-0 Mr. PHANHLAKHONE SIBOUNHEUANG รศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0574 605050154-3 นาย เรืองเดช ภูโบราณ ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0573 605050149-6 นาย เกษมสันต์ แสนศิลป์ ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0572 605020024-4 น.ส. ณหทัย เทพเกษตรกุล ดร. จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้โรงพิมพ์ มข. มารับเล่มไปเข้าปกได้ 30 กค 62 D
0571 605020055-3 นาย ไกรลิขิต ลาดปะละ ดร. จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้โรงพิมพ์ มข. มารับเล่มไปเข้าปกได้ 30 กค 62 D
0570 605020058-7 นาย สุวิวัฒน์ แสงอ่อน ดร. นนทิภา สุพรรณไชยมาตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 25 กค 62 D
0569 605060014-3 น.ส. รัชนี เสนาน้อย รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0568 595020058-6 น.ส. มนทกานต์ โมฆรัตน์ ผศ.ดร. ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0567 605050087-2 นาย คเณศ สุวรรณรงค์ ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0566 605150015-0 นาย สมสินทร์ แสงสว่าง รศ.ดร. สุพล ลิมวัฒนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0565 605050089-8 น.ส. ชนิดา บุตรจันทร์ ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0564 605110085-3 น.ส. ชบาไพร สุวรรณชัยรบ รศ.ดร. สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0563 605150044-3 Mr. KETSANA DOUANGSAVANH รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0562 605160004-9 น.ส. วิรัลพัชร โอฬารวณิช ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0561 605050079-1 น.ส. รุ่งเรือง หลานวงศ์ ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0560 605050078-3 น.ส. รุ่งนภา อินทรประสาท ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0559 577020005-9 น.ส. สาวินีย์ เงินพิมาย ผศ.ดร. ธีระพงษ์ พวงมะลิ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0558 605020019-7 นาย พัชระ พรสุรัตน์ ผศ.ดร. บัณฑิต ภิบาลจอมมี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0557 595020048-9 น.ส. บุญญาดา มิ่งขวัญ รศ.ดร. ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0556 585020097-5 นาย ณัฐชัย เลิศอมรธรรม รศ.ดร. ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0555 605020020-2 นาย พิทยาธร เพชรนุ่น รศ.ดร. ธวัช ช่างผัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0554 605050088-0 น.ส. จิรัศยา สุระเสนา ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0553 605070033-3 นาย เกียรติศักดิ์ ชัยพรม ศ.ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0552 605050064-4 น.ส. สุวรรณี กรมสูงเนิน ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0551 595070010-4 น.ส. ทิมพิกา ชัยประเสริฐ ผศ.ดร. เรณู ทานันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0550 605030033-7 Mr. JIGME TENZIN รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 25 กค 62 D
0549 605030034-5 Ms. SERKI WANGMO รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0548 605040088-6 นาย ธนภัทร เทพอุบล รศ.ไปรยา เฉยไสย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0547 605050109-8 น.ส. จิตฎาณพัชญ์ ตันติเศรณี ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0546 595020089-5 น.ส. แววตา หลวงบุญ ผศ.ดร. วัชรินทร์ คล่องดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0545 577080041-9 นาย ณัฐพล มีแก้ว รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0544 605110094-2 นาย ปิยะ ปุริโส ดร. พรพิมล ชูพานิช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0543 595160002-2 น.ส. ทัศนพร เรือนสอน ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0542 605040050-1 นาย อดุลวิทย์ ชินาภาษ ผศ.ดร. กานดา สายแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0541 605060096-5 Mr. WANGQIAO ZHU ผศ.ดร. ชัจคเณค์ แพรขาว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0540 605020017-1 นาย เจษฎา เสนาสุข รศ.ดร. สาธิต แซ่จึง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0539 597020064-5 น.ส. พรภิไล ถนอมสงัด รศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0538 595030046-7 นาย สันติภาพ ไชยสาร รศ.ดร. บุญมี ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0537 595020062-5 นาย ชวนะนันท์ หงษ์ยนต์ ผศ.ดร. ชัยพล กีรติกสิกร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0536 605050173-9 น.ส. อภิญญา โตดี ผศ.ดร. ร่มเกล้า อาจเดช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0535 605030035-3 Mr. TASHI DENDUP ผศ.ดร. สาธิต อดิตโต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกไ้ด 25 กค 62 D
0534 597110032-7 Mr. ROSHAN KUMAR MAHATO รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0533 597110025-4 นาย ศุภศิลป์ ดีรักษา รศ.ดร. สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0532 597110031-9 Ms. YI MYINT SWE รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0531 605040017-9 น.ส. สุธินี เวียงดาว ดร. จารุพล สุริยวนากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0530 575050348-7 นาย สุทิตย์ สิมมา รศ.ดร. อัญชลี สารรัตนะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0529 605110111-8 น.ส. เปมิกา ออประเสริฐ ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0528 595050194-0 น.ส. เบญญาดา สุทธิบุตร ดร. จิรดาวรรณ หันตุลา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0527 595040047-9 นาย ธัชคุณ สาริการินทร์ รศ. อำนาจ สุขศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0526 595060046-9 นาง กวิศรา สอนพูด ผศ.ดร. ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0525 595060061-3 นาย ทวี ศิลารักษ์ ผศ.ดร. ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0524 605050156-9 นาง สุจิตรา วาลมนตรี ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0523 605050169-0 นาย ศักราช ม่วงบังยุง ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0522 605050168-2 นาย ธนากร พนมเริงศักดิ์ ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0521 605160015-4 Mr. THAKIUKU RICHARD MUTEGI ดรง ปฏิมากร พะสุวรรณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0520 595030051-4 นาย ธนวัต โชคเจริญ รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0519 587040006-6 นาย สิโรตม์ คุณกิตติ ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 25 กค 62 D
0518 595130016-9 น.ส. ชัญญกร ยศไพบูลย์ ผศ.ดร. ดาราพร แซ่ลี้ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0517 595030015-8 น.ส. อมรรัตน์ เวชการ ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0516 595060047-7 น.ส. กิ่งกมล พุทธบุญ ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0515 595050100-5 น.ส. วรัฏฐา อุปชิตกุล ดร. สมพงษ์ พันธุรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0514 605110095-0 น.ส. ภัทราพร ชูศร ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0513 605040102-8 Mr. ILHAM MUFANDI รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0512 587060004-8 น.ส. รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0511 587060005-6 นาง นิตยา พันธ์งาม รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0510 587070018-1 น.ส. ภัชภิชา อรัญสาร รศ.ดร. เทวราช หล้าหา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0509 605060094-9 Mr. SOKCHHAY Y ดร. ณิชาภัตร พุฒิคามิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0508 605050006-8 น.ส. รัศมี ดรชานนท์ รศ. เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0507 605050061-0 นาย วุฒิชัย อุ่นพิมพ์ รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0506 605050103-0 น.ส. วราภรณ์ ผิวพรรณงาม รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0505 605050076-7 น.ส. พัชรีภรณ์ อรัญมาลา ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0504 605050073-3 นาง นิภาพร ฉันสิมา ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0503 605110025-1 น.ส. ไอลดา ภารประดิษฐ์ รศ.ดร. ประจักร บัวผัน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0502 605110086-1 นาง นิออน ลีคะ รศ.ดร. ประจักร บัวผัน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0501 595020041-3 น.ส. ธิดาภา รัตนอัมพา รศ.ดร. สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0500 595040115-8 นาย นภพล มรรษอังกูร ดร. แก้วตา เจตศรีสุภาพ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0499 587110010-6 น.ส. วิภาดา พนากอบกิจ รศ.ดร. พรพรรณ สกุลคู สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0498 595050230-2 น.ส. วรวรรณ ราชพิลา รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0497 605150025-7 น.ส. กวินทรา แต้มประสิทธิ์ รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0496 597070020-5 น.ส. ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช ผศ.ดร. อภิวันท์ มนิมนากร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0495 605040007-2 นาย อนันต์ ศิริสมบูรณ์พัฒนา รศ.ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0494 585070031-5 น.ส. ทิฆัมพร อารีสินพิทักษ์ รศ. สุดา วรรณประสาท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0493 605050172-1 นาย รณพัชร์ อภิธนโกฏินนทน์ ผศ.ดร. ร่มเกล้า อาจเดช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0492 597110001-8 นาย วุฒิชัย แพงแก้ว ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0491 605050084-8 น.ส. โสรญา แสนเมือง ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0490 605050171-3 น.ส. ภาวิณี จันทร์หอม ผศ.ดร. ร่มเกล้า อาจเดช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0489 605050170-5 น.ส. พรรณนภา อนิวรรตนวงศ์ ผศ.ดร. ร่มเกล้า อาจเดช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0488 585080037-7 น.ส. ลักษิกา เงาะเศษ ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0487 595070017-0 น.ส. เบญจวรรณ คุระสุข ดร. ศริญญา คงเพชร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0486 605050081-4 น.ส. ไวทย์ญานี ศิริวังฆานนท์ ผศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0485 605050074-1 น.ส. บุษกร สิงห์คู่ ผศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0484 605050080-6 นาย วชิรวิทย์ เวณุโกเศศ ผศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0483 597110020-4 นาย สุรชัย พิมหา ผศ.ดร. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0482 595320006-4 น.ส. เพ็ญประภา วัฒนราช ผศ.ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0481 605040023-4 น.ส. ณัฏฐา ออประเสริฐ รศ.ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0480 605040031-5 นาย พิทยา สติมั่น รศ.ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0479 605040002-2 นาย เกียรตินิยม ตีรวัฒนประภา รศ.ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0478 605020011-3 นาย ดุลยวิชญ์ พละพร รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0477 557070020-1 นาย จักรกฤษ เหวชัยภูมิ ศ.ดร. แจ่มใส เพียรทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0476 575110145-8 นาง ขวัญธิดา ใจศิริ รศ. ยุพา ถาวรพิทักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0475 605070029-4 นาย ชัยสุนทร วิเศษนันท์ รศ.ดร. เพชรากร หาญพานิชย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0474 575110110-7 น.ส. วนิดา สายรัตน์ ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0473 605040100-2 Miss CHANREAKSA CHEA ผศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0472 567110018-8 Mr. MAI ANH TUAN ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0471 577070016-4 นาง วรรณา ภาจำปา รศ.ดร. มานพ คณะโต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0470 567030021-4 นาย สมบัติ สิงห์สี รศ.ดร. เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0469 605050179-7 น.ส. ชนนิกา ปัญจันทร์สิงห์ ผศ.ดร. พงศ์ธนัช แซ่จู สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0468 605050180-2 นาย พงศกร จำปาโพธิ์ ผศ.ดร. พงศ์ธนัช แซ่จู สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0467 577040021-9 น.ส. ภัคชัญญา แพงคำแหง ผศ.ดร. วิษณุ แทนบุญช่วย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0466 597070014-0 พ.ต.ท.หญิง รังสิยา วงศ์อุปปา รศ.ดร. มานพ คณะโต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0465 595180013-5 น.ส. สุภาพร วงศ์ศรีไชย ดร. สุภัทตรา จิตติมณี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0464 605050059-7 น.ส. ธัญพัฒน์ แรมลี ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0463 605050007-6 น.ส. วัชรี พิกุลทอง รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0462 605050117-9 น.ส. ระพีพรรณ จันทิหล้า ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0461 605050060-2 นาย ยุทธเดช อันทอง รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0460 577210010-8 น.ส. เมทยา อิ่มเอิบ รศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0459 605040049-6 นาย ยศรวี สนิทอินทร์ ผศ.ดร. กานดา สายแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0458 605050004-2 นาย พงศธร จันเจียวใช้ ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0457 595040001-3 นาย กานต์วิสิทธิ์ มาระภูมิ รศ.ดร. สมชาย ชวนอุดม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0456 597100003-0 น.ส. ภานิชา พงศ์นราทร รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0455 595040079-6 นาย สิรวิชญ์ สิทธิยุโณ ผศ.ดร. กรชวัล ชายผา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0454 585020166-2 นาง สุภิน ผิวสา ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง อยู่ระหว่างการตรวจ
0453 587070026-2 น.ส. ชนิกา วรสิษฐ ศ.ดร. ไพบูลย์ สิทธิถาวร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0452 585030039-3 น.ส. สุภัทรา กุลวงษ์ ผศ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0451 605050057-1 น.ส. กุลธิดา พัติบูรณ์ รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0450 595060040-1 น.ส. สุกัญญา ขุนจำนงค์ภักดิ์ ผศ.ดร. ชัจคเณค์ แพรขาว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0449 575020138-6 นาย พงศกร อุดมบัว ผศ.ดร. พิพัธน์ เรืองแสง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0448 575020154-8 นาย วรวัฒน์ นิ่มเวไนย์ ผศ.ดร. พิพัธน์ เรืองแสง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0447 575020192-0 น.ส. พรเพ็ญ สมควรทัด ผศ.ดร. พิพัธน์ เรืองแสง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0446 595070009-9 น.ส. ชญานิษฐ์ ปิยวาจานุสรณ์ รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0445 587070001-8 นาย จารุพล มหิโพด รศ. กิมาพร ขมะณะรงค์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0444 597180006-6 Mr. XIN WU รศ.ดร. ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0443 587070008-4 น.ส. จุฑามาศ นามเสนาะ ศ.ดร. ไพบูลย์ สิทธิถาวร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0442 595020024-3 นาย พงษ์พันธ์ จอดนอก ผศ.ดร. คำสิงห์ นนเลาพล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0441 567020069-2 น.ส. นัฐธริยา เหล่าประชา ผศ.ดร. คำรณ สุนัติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0440 605050104-8 นาย วีระยุทธ แสนพินิจ รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0439 605050098-7 นาง ภานุมาศ จันทร์ศรี ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0438 605050100-6 นาย พรหมพิทักษ์ ศรีชัย ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0437 605050086-4 นาย กฤตย์ มังคละแสน รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0436 605050101-4 นาย วรพงษ์ วรรณราม รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0435 605050152-7 น.ส. ปาณิตา อาจวงษ์ ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0434 605110021-9 นาง นิลุบล ดีพลกรัง รศ.ดร. ประจักร บัวผัน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0433 595020096-8 น.ส. มนัญชยา พิศพาร ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0432 597020056-4 น.ส. ภัชราภรณ์ ไชยสาร ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0431 605110084-5 น.ส. กัญญารัตน์ จันทร์โสม รศ.ดร. ประจักร บัวผัน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0430 605110019-6 น.ส. นาตยา คำเสนา รศ.ดร. ประจักร บัวผัน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0429 605110089-5 นาย ยุทธนา แก้วมืด รศ.ดร. ประจักร บัวผัน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0428 605110112-6 Mr. PHAYVANH KEOPASEUTH รศ.ดร. ประจักร บัวผัน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0427 597110029-6 Mr. NYUNT NAING THEIN รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0426 605020032-5 น.ส. กลดธิดา ญานุกูล ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0425 605150042-7 Ms. BOUASAVANH LABOUNMI รศ.ดร. วิรัช เรืองศรีตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0424 605050058-9 น.ส. ธัญญาทิพย์ แก้วสุพรรณ รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0423 605050177-1 นาย วิทูล อินทร์เพ็ง ดร. ปาริชาติ แสนนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0422 605050174-7 นาย เจษฎา ถาปันแก้ว ดร. ปาริชาติ แสนนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0421 585070055-1 น.ส. สุพัตรา จันทีนอก ผศ.ดร. ฐิติมา นุตราวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0420 605040029-2 นาย พรหมมินทร์ เถาวัลย์ดี ผศ.ดร. รัตมณี นันทสาร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0419 585020012-9 น.ส. นุชิรา คงจา ผศ.ดร. ธงชัย บทมาตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0418 587020035-1 น.ส. ศิริลักษณ์ บุญมี รศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0417 595180005-4 น.ส. ภาวิดา วิภูสันติ ผศ.ดร. สมโภชน์ วีระกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0416 595060037-0 นาง ปราณี เกตดี ผศ.ดร. ปัทมา สุริต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0415 585050045-6 น.ส. รุจิรฎา สิงห์ทอง ดร. จิรดาวรรณ หันตุลา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0414 595050235-2 น.ส. อารีวรรณ แก้วดอนหัน รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0413 575060029-7 นาง อรัญญา สาลี รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0412 575060027-1 นาย จักรวาล เรณูรส รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0411 575060030-2 น.ส. อัจฉรา สิทธิกระโทก รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0410 597110003-4 นาย กิตติพงษ์ สอนล้อม รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0409 605050002-6 น.ส. นิภาพร ศรีสุวรรณ์ ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0408 605050001-8 น.ส. กิ่งกาญจน์ ก้านสุวรรณ รศ. เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0407 605050062-8 นาย สิริวิวัฒน์ โชติกุลศิริปัญญา ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0406 567220004-6 นาย พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ ผศ.ดร. จตุพร สีม่วง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0405 567050024-6 น.ส. สุภาวดี ศรีธรรมศาสน์ รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0404 567050019-9 นาย ยุทธกรณ์ ก่อศิลป์ ดร. อริยพร คุโรดะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0403 567050027-0 น.ส. จุฬาลักษณ์ ภูปัญญา รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0402 567050020-4 น.ส. รจเรข เหลาลาภะ ผศ.ดร. ศรินทิพย์ รักษาสัตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0401 567050016-5 น.ส. ทรงสุดา หมื่นไธสง ผศ.ดร. ศรินทิพย์ รักษาสัตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0400 567110011-2 นาง วัชระษา พิทักษ์ รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0399 567100012-6 นาย นิรันดร์ ชาวเรือหัก รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0398 575060015-8 น.ส. ณัฐธยาน์ พันธุออน ดร. ณิชาภัตร พุฒิคามิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0397 567160006-5 นาง พรรณนภา หาญมนตรี ผศ.ดร. อัมพร แซ่เอียว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0396 595020057-8 น.ส. กนกทิพย์ สมศิริ ผศ.ดร. วังวร สังฆเมธาวี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0395 575060065-3 นาง ลมัย ชุมแวงวาปี ผศ.ดร. ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0394 575020126-3 น.ส. สาวิตรี คำสอาด ผศ.ดร. ปวีณา พงษ์ดนตรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0393 567040006-4 นาย คณิศร ธนัฐวุฒิกร รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0392 575200003-7 นาย พีรพัฒน์ มุมอ่อน ดร. วรัฐ ลาชโรจน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0391 575060036-0 น.ส. ธนพร อุปแสน รศ.ดร. จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0390 567100003-7 นาย จักรดาว โพธิแสน ผศ.ดร. ประภาพิมนต์ ปริวัติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0389 567100004-5 นาย ไตรมิตร โพธิแสน ผศ.ดร. ประภาพิมนต์ ปริวัติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0388 567040023-4 นาย มานิตย์ ธิมาทา รศ.ดร. ชาญณรงค์ สายแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0387 585200002-0 นาย ทัศน์ชัย สรรค์นิกร ผศ.ดร. มนสิชา เพชรานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0386 575030005-9 น.ส. วัชราภรณ์ สีมูลโท รศ.ดร. วิโรจน์ ภัทรจินดา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0385 567030012-5 นาย ศิริศักดิ์ ตาลป้อง ผศ.ดร. สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0384 567040001-4 น.ส. เกียรติสุดา สุวรรณปา ผศ.ดร. เสรี วงส์พิเชษฐ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0383 575060090-4 นาย นิรุธ มะโนมัย ผศ.ดร. เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0382 575200016-8 นาย สุภิเชต เวฬุวนารักษ์ ผศ.ดร. มนสิชา เพชรานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0381 605050003-4 น.ส. นิอร สิงห์นอก รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0380 595080067-9 นาย ธีรวิทย์ สาระวันท์ รศ.ดร. ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0379 567180001-3 Mr. SITHIXAY KAYLATH ผศ.ดร. สมโภชน์ วีระกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0378 605020007-4 น.ส. สุชาวดี ซ้วนขาว ศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0377 575020237-4 น.ส. สุชีลา อุทาสี ผศ.ดร. วัฒนชัย ล้นทม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0376 567160004-9 น.ส. ฐิตินันท์ บัวบาน รศ.ดร. บวรศักดิ์ ลีนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0375 575150017-3 นาง พรรณวิภา ลาภจิตร รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0374 567180003-9 น.ส. รัตติกาล วรหล้า ผศ.ดร. สมโภชน์ วีระกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0373 575060013-2 น.ส. รัชดาพร ไพบูรณ์ ผศ.ดร. พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0372 575060083-1 นาง ยุพดี ดู่ป้อง ผศ.ดร. พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0371 575040008-7 นาย ธนาวุฒิ พันธุมาศ ผศ.ดร. กิตติเวช ขันติยวิชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0370 575090006-1 นาย ชัยวัฒน์ ชคัตตรัย ผศ.ดร. ยอดชาย บุญประกอบ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0369 567020018-9 นาย ภาสกร บุญชาลี ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0368 567040040-4 นาย ธนกร ญานกาย รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0367 567040039-9 นาย อนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์ รศ.ดร. วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0366 575040061-3 น.ส. ศิริอร แก้วพิทักษ์ ผศ.ดร. อภิชาติ อาจนาเสียว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0365 567040035-7 นาย พีระพงษ์ ภัทรพันธุ์ชัย รศ.ดร. วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D