2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3828   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ. พนิดา ธนาวิรัตนานิจ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Panida Thanawirattananit 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645070055-7  นาย ศิรวัฒน์ ศรีจันทร์  คณะแพทยศาสตร์  ความผิดปกติของการสื่อความหมาย วิชาเอกการแก้ไขการได้ยิน แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่1319/2565 ลว 6 ธ.ค. 2565  
645070054-9  นาย ธัชพล ปัญญาสาร  คณะแพทยศาสตร์  ความผิดปกติของการสื่อความหมาย วิชาเอกการแก้ไขการได้ยิน แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่1330/2565 ลว 8 ธันวาคม 2565  
645070051-5  น.ส. กิตติพร เหลืองรุ่งรัส  คณะแพทยศาสตร์  ความผิดปกติของการสื่อความหมาย วิชาเอกการแก้ไขการได้ยิน แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 1251/2565 ลว 24 พ.ย 2565  
635070057-2  นาย ลาภวัต แซ่ลี้  คณะแพทยศาสตร์  ความผิดปกติของการสื่อความหมาย วิชาเอกการแก้ไขการได้ยิน แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1087/2564 ลว 12 กรกฎาคม 2564  
635070055-6  น.ส. ปรัชญา ดวงตา  คณะแพทยศาสตร์  ความผิดปกติของการสื่อความหมาย วิชาเอกการแก้ไขการได้ยิน แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1661/2564 ลว 14 ตุลาคม 2564  
635070054-8  น.ส. ปภาวี มานะ  คณะแพทยศาสตร์  ความผิดปกติของการสื่อความหมาย วิชาเอกการแก้ไขการได้ยิน แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 524/2565 ลว 20 มิถุนายน 2565  
635070053-0  น.ส. นภัสวรรณ ยอดทอง  คณะแพทยศาสตร์  ความผิดปกติของการสื่อความหมาย วิชาเอกการแก้ไขการได้ยิน แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1133/2564 ลว 15 กรกฎาคม 2564  
635070052-2  น.ส. ธนัชชา ชัยคำรงค์กุล  คณะแพทยศาสตร์  ความผิดปกติของการสื่อความหมาย วิชาเอกการแก้ไขการได้ยิน แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1132/2564 ลว 15 กรกฎาคม 2564  
635070051-4  น.ส. กรประภา ไตรยะวิภาค  คณะแพทยศาสตร์  ความผิดปกติของการสื่อความหมาย วิชาเอกการแก้ไขการได้ยิน แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 1129/2564 ลว 15 กรกฎาคม 2564  
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ภาระงานเกิน