2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 5390   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ธเนศ วัฒนกูล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Thanet Wattanakul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์  คณะ คณะสหวิทยาการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635420008-7  นาย เจษฎา ไทยยิ่ง  คณะสหวิทยาการ  เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 189/2564 ลว. 6 ก.ค. 2564  
665450082-0  นาย กิติศักดิ์ ฦาชา  คณะสหวิทยาการ  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว แผน 1 แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
665450081-2  น.ส. วิภาวี ศรีทาสร้อย  คณะสหวิทยาการ  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว แผน 1 แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะสหวิทยาการที่ 278/2566 ลว. 23 พ.ย. 2566  
665450061-8  นาย ปราโมทย์ โคตรภูเขียว  คณะสหวิทยาการ  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว แผน 1 แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
655450068-3  นาย วิรัตน์ สุวรรณบุตร์  คณะสหวิทยาการ  เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 259/2565 ลว. 29 พ.ย. 2565  
655450066-7  นาย ณรงค์วัฒน์ บุตรจันทร์  คณะสหวิทยาการ  เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 259/2565 ลว. 29 พ.ย. 2565  
655450036-6  น.ส. จรรยาภรณ์ ชัยเดช  คณะสหวิทยาการ  เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 105/2566 ลว. 3 พ.ค. 2566  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน