2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4130   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Piyachat Patcharanuchat 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทันตกรรมชุมชน  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605130045-3  น.ส. รมิตา ทองฉิม  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 213/2561 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561  
635130015-5  น.ส. นพวรรณ หวังสุดดี  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ     
605130047-9  นาย วีรพันธ์ ใจแก้ว  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 213/2561 ลว. 27 สค. 2561  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635130017-1  น.ส. พัทริกา สุขโรจน์  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 14/2564 ลว. 19 มค. 2564  
635130018-9  นาย พิเชษฐ สีดาหอม  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 14/2564 ลว. 19 มค. 2564  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ สถานการณ์และความจำเป็นของปู่ย่าตายายกับการเลี้ยงดูเด็กเล็กในวิถีไทยอีสาน: กรณีศึกษาอำเภอ สีชมพู จังหวัดขอนแก่น Situation and Necessary of Child Rearing by Grandparents in Thai-Esan Lifestyle: A Case Study of Sichompu District, Khon Kaen Province.  
ชื่อวารสาร วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
ปีที่ 44  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาสถานการณ์โรงเรียนปลอดน้ำอัดลมและจัดการอาหารเพื่อสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 มีนาคม 2564 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 RSUSCI 2021 มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยรังสิต 
สถานที่จัดประชุม นำเสนอแบบออนไลน์ (Online)  จังหวัด/รัฐ ปทุมธานี 
Proceeding Paper Volume ยังเป็นจดหมายตอบรับและจดหมายเชิญงานประชุม  Proceeding Paper Issue ยังเป็นจดหมายตอบรับและจดหมายเชิญงานประชุม 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ ยังเป็นจดหมายตอบรับและจดหมายเชิญงานประชุม  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper