2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4130   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Piyachat Patcharanuchat 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทันตกรรมชุมชน  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665130012-4  นาย ปิติพงษ์ ลำดับจุด  คณะทันตแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์ กลุ่มวิชาทันตสาธารณสุข แผน 1 แบบวิชาการ   ปริญญาโท ภาคปกติ     
665130011-6  นาย เกียรติก้อง ชินปทุม  คณะทันตแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์ กลุ่มวิชาทันตสาธารณสุข แผน 1 แบบวิชาการ   ปริญญาโท ภาคปกติ     
665130010-8  น.ส. กฤติภรณ์ ไชยยา  คณะทันตแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์ กลุ่มวิชาทันตสาธารณสุข แผน 1 แบบวิชาการ   ปริญญาโท ภาคปกติ     
655130025-4  นาย เพิ่มศักดิ์ พรอรรถพันธ์  คณะทันตแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
655130022-0  น.ส. นีรชา ศรีบุญเรือง  คณะทันตแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 310/2565 ลว. 24 พ.ย. 2565  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645130005-9  น.ส. กสิณา รุ่งเรืองตันติสุข  คณะทันตแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 139/2565 ลว 22/6/2565  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ สถานการณ์และความจำเป็นของปู่ย่าตายายกับการเลี้ยงดูเด็กเล็กในวิถีไทยอีสาน: กรณีศึกษาอำเภอ สีชมพู จังหวัดขอนแก่น Situation and Necessary of Child Rearing by Grandparents in Thai-Esan Lifestyle: A Case Study of Sichompu District, Khon Kaen Province.  
ชื่อวารสาร วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
ปีที่ 44  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งผุในเด็ก 6 – 8 ปี อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 
ชื่อวารสาร วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 เมษายน 2566 
ปีที่ 18  ฉบับที่
เดือน เมษายน - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการช่วยผู้ป่วยเลิกบุหรี่ของทันตแพทย์และทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสุรินทร์ 
ชื่อวารสาร วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ISBN/ISSN 1905-6729  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 มิถุนายน 2566 
ปีที่ 18  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า 99-107  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาสถานการณ์โรงเรียนปลอดน้ำอัดลมและจัดการอาหารเพื่อสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 มีนาคม 2564 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 RSUSCI 2021 มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยรังสิต 
สถานที่จัดประชุม นำเสนอแบบออนไลน์ (Online)  จังหวัด/รัฐ ปทุมธานี 
Proceeding Paper Volume ยังเป็นจดหมายตอบรับและจดหมายเชิญงานประชุม  Proceeding Paper Issue ยังเป็นจดหมายตอบรับและจดหมายเชิญงานประชุม 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ ยังเป็นจดหมายตอบรับและจดหมายเชิญงานประชุม  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper