2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2737   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ละออศรี เสนาะเมือง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. La-orsri Sanoamuang 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ วิทยาลัยนานาชาติ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
587020049-0  Mr. SHUSEN SHU  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 1109/2558 ลว. 12 พ.ย. 2558  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615040103-7  น.ส. นิภาวรรณ จันทัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 137/2563 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2563  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Alternative microalgal diets for cultivation of the fairy shrimp Branchinella thailandensis (Branchiopoda: Anostraca)  
ชื่อวารสาร Aquaculture International 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Journal of the European Aquaculture Society 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 September 2017 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Morphology of mandibles and food size in two fairy shrimps (Branchiopoda: Anostraca) from Thailand  
ชื่อวารสาร Journal of Crustacean Biology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Crustacean Society 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 May 2017 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A new species of the genus Anthalona Van Damme, Sinev and Dumont, 2011 (Cladocera: Anomopoda: Chydoridae) from North-East Thailand 
ชื่อวารสาร Zootaxa 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 August 2016 
ปีที่ 4150  ฉบับที่
เดือน August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 93–100  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ New genus of Cladocera of subfamily Aloninae (Anomopoda: Chydoridae) from the Mekong River 
ชื่อวารสาร Zootaxa 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 June 2017 
ปีที่ 4276  ฉบับที่
เดือน June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 416-426  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Species diversity and taxonomy of freshwater copepods in Saraburi and Lopburi provinces, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤศจิกายน 2563 
ชื่อการประชุม The 5th TICC International Conference 2020 titled Multidisciplinary Research Towards a Sustainable Society 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 พฤศจิกายน 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thailand International College Consortium (TICC) 
สถานที่จัดประชุม Pullman Hotel  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 81-96  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Khon Kaen University International College 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper