2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2850   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Nutcharee Siri 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Biological Control     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ สภาพที่เหมาะสมต่อการผลิตแมลงอาศัย Corcyra cephalonica เพื่อการผลิตแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 สิงหาคม 2561 
ชื่อการประชุม อ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ปี 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 สิงหาคม 2561 ถึง 23 สิงหาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล, ศูนย์วิจัยพืชไรขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume 46  Proceeding Paper Issue suppliment 2 2018 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 235-242  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper