2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3942   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. สุกัญญา เอมอิ่มธรรม  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Sukanya Aimimtham 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สังคมศาสตร์  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Industrial Organisation     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637080004-1  นาย ปัณณวิชญ์ นาคนทรง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 226/2567  
637080003-3  น.ส. ปรารถนา มะลิไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 258/2567  
657080026-3  นาย พรหมวิหาร แดนดงยิ่ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 588/2566  
647080025-4  ว่าที่ ร.ต. มาณพ เนตรภักดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 477/2565  
647080018-1  Mr. SOKHEANG MEN  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 389/2564  
647080001-8  นาย พงษ์มนัส ดีอด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 243/2565  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ กรอบมโนทัศน์เบื้องต้นในการสร้างความร่วมมือในการนำนโยบายแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนแบบไป-กลับไปปฏิบัติ 
ชื่อวารสาร วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 ตุลาคม 2560 
ปีที่ 27  ฉบับที่
เดือน มกราคม -มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ กระบวนการนำนโยบายแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนแบบไป-กลับไปปฏิบัติ ศึกษากรณีแรงงานสัญชาติกัมพูชาในประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารการบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ SMART CITY MANAGEMENT FOR A SMART, HEALTHY CITY: A CASE STUDY ON KHON KAEN CITY, THAILAND 
ชื่อวารสาร International Journal of Modern Agriculture 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of Modern Agriculture 
ISBN/ISSN ISSN: 2305 - 7246  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 January 2021 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน Dec, 20  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 245-252  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Factors Influencing Smart City Development in Khon Kaen, Thailand 
ชื่อวารสาร International Journal of Pharmaceutical Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of Pharmaceutical Research 
ISBN/ISSN ISSN 0975-2366  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 December 2020 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน Oct - Dec 2020  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 4725-4732  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การบริหารจัดการสาธารณะในมิติของขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ชื่อวารสาร วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN 2465-4728  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 ธันวาคม 2559 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม – มิถุนายน 2560  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 41-58  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Development of Tourism Industry and its Impact to Dali Erhai Lake Region 
ชื่อวารสาร International Journal of Recent Technology and Engineering 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication (BEIESP) 
ISBN/ISSN DOI:10.35940/ijrte.C1246.1083S219  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 October 2019 
ปีที่ ฉบับที่ 3s2 
เดือน Oct  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Pro-poor tourism: a new tourism policy in China for poverty alleviation 
ชื่อวารสาร International Journal of Psychosocial Rehabilitation 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Hampstead Psychological Associates 
ISBN/ISSN 1475-7192  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 May 2020 
ปีที่ 24  ฉบับที่ 08 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 4860-4867  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ