2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3795   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. อรทัย ตันกำเนิดไทย  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Orathai Tunkamnerdthai 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สรีรวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Pulmonary Physiology     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
657070002-3  น.ส. มัฐยา ทาสมบูรณ์  คณะแพทยศาสตร์  สรีรวิทยาทางการแพทย์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 591/2565 ลว 28 มิถุนายน 2565  
647070019-5  นาย เฉลิมเกียรติ สวัสดี  คณะแพทยศาสตร์  สรีรวิทยาทางการแพทย์ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1042/2564 ลว 6 กรกฎาคม 2564  
647070020-0  น.ส. ณภัทรชนก หาญวารี  คณะแพทยศาสตร์  สรีรวิทยาทางการแพทย์ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1041/2564 ลว 6 กรกฎาคม 2564  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617100003-2  น.ส. นริศรา เปรมศรี  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่18/2562 ลว.5 กพ.62  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Immediate Effects of a Single 20-Minute Session of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on Muscle Strength in Older Adults. 
ชื่อวารสาร Trends in Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร College of Graduate Studies of Walailak University. 
ISBN/ISSN 2774-0226  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 May 2024 
ปีที่ 2024  ฉบับที่ 21 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2024 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ