2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3795   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. อรทัย ตันกำเนิดไทย  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Orathai Tunkamnerdthai 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สรีรวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Pulmonary Physiology     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
657070002-3  น.ส. มัฐยา ทาสมบูรณ์  คณะแพทยศาสตร์  สรีรวิทยาทางการแพทย์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 591/2565 ลว 28 มิถุนายน 2565  
647070020-0  น.ส. ณภัทรชนก หาญวารี  คณะแพทยศาสตร์  สรีรวิทยาทางการแพทย์ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1041/2564 ลว 6 กรกฎาคม 2564  
647070019-5  นาย เฉลิมเกียรติ สวัสดี  คณะแพทยศาสตร์  สรีรวิทยาทางการแพทย์ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1042/2564 ลว 6 กรกฎาคม 2564  
637100004-2  น.ส. เพียงดาว อาจชัยธร  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 178/2563 ลว.17 ธค63  
637100003-4  น.ส. ปณิตา ธรรมนิธิศ  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 172/2563 ลว.15 ธค.63  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617100003-2  น.ส. นริศรา เปรมศรี  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่18/2562 ลว.5 กพ.62  
627100009-1  Mr. GUANG YANG  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 107/2563 ลว. 14 สค.63  
627100001-7  น.ส. อริษา เศษเพ็ง  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 19/2563 ลว. 27 ก.พ.2563  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ภาระงานเกิน