2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4090   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Warangkana Sungsitthisawad 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625110072-4  น.ส. ทัศนีย์ ประทุมทอง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ทุกภาควิชาร่วมกันสอน  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ สภาพสิ่งแวดล้อมภายในครัวเรือน และพฤติกรรมสุขภาพ ของผู้ป่วยนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ ในอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 มีนาคม 2559 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ISBN/ISSN 1906-2605  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 กันยายน 2560 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 ตุลาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 44 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 ตุลาคม 2560 ถึง 20 ตุลาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume 44  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 570 – 579  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสุขและคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานห้างสรรพสินค้า 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ตุลาคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 ตุลาคม 2559 ถึง 21 ตุลาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถานที่จัดประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume 40  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 920-930  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper