2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4255   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Maneerat Rattanamahattana 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625150010-2  น.ส. ณัฐชนาพร พิมพ์ผกา  คณะเภสัชศาสตร์  การจัดการเภสัชกรรม  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 172/2563 ลว.10 มิย.2563  
595150007-8  นาง รัตนาภรณ์ กองเกิด  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 284/2560 ลว.28 สิงหาคม 2560  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 มีนาคม 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 มีนาคม 2558 ถึง 8 มีนาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (IJPS) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สถานที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume ปีที่ 11 เล่มที่ 1  Proceeding Paper Issue ISSN: 1905-0852 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 126-132  Proceeding Paper Editors/edition/publisher วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (IJPS) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper