2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3790   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ. อภิวันท์ มนิมนากร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Apiwan Manimmanakorn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สรีรวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Physiology of Exercise, Metabolism     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667100007-9  Mr. GUANGLAN YANG  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ     
657100002-8  Ms. MEILING ZHENG  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 5/2566 ลว.16มค.66  
647100004-3  Mr. Qinshan Huang  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่134/2564 ลว.17 พย.64  
645070012-5  น.ส. พีระพร นิธิทรัพย์  คณะแพทยศาสตร์  สรีรวิทยาทางการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่416/2565 ลว 31 พฤษภาคม 2565  
637100002-6  นาย กฤตมุข หล่าบรรเทา  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 182/2563 ลว.22 ธค.63  
637070009-7  น.ส. จิราพร แข็งขัน  คณะแพทยศาสตร์  สรีรวิทยาทางการแพทย์ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1336/2563 ลว 29 กรกฎาคม 2563  
635100014-5  น.ส. จิดาภา ตันธนะเศรษฐ์  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 62/64 29เมย64  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655070006-1  นาย อิทธิพล ยืนยง  คณะแพทยศาสตร์  สรีรวิทยาทางการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 373/2566 ลว 25 พฤษภาคม 2566  
637100006-8  Miss XINMING LAI  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 118/2563 ลว.16 กย.63  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ภาระงานเกิน