2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 14873   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. อังค์วรา ณ สุนทร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Angwara Na soontorn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  คณะ คณะบริหารธุรกิจ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625430003-0  นาย จิรภัทร อิสิชัยกุล  คณะสหวิทยาการ  สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 35/2563 ลว. 18 ส.ค. 2563  
615430002-1  นาย ภานุวัฒน์ เทวารักษ์วรกุล  คณะสหวิทยาการ  สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 87/2562 ลว. 29 พ.ย. 2562  
625430005-6  น.ส. สุนีย์ แซ่เต๋ง  คณะสหวิทยาการ  สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 35/2563 ลว. 18 ส.ค. 2563  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625430001-4  นาย ไมตรี กิตติเวชรักษ์  คณะสหวิทยาการ  สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 35/2563 ลว. 18 ส.ค. 2563  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ