2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2750   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. กัลยา กองเงิน  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Kanlaya Kongngern 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645020105-8  น.ส. กานต์พิชชา ทองคำ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยาสำหรับครู แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 636/2565 ลว 2 พ.ย. 2565  
645020104-0  น.ส. ธนัญญา ทองด่านเหนือ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยาสำหรับครู แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 637/2565 ลว 2 พ.ย. 2565  
645020103-2  น.ส. อารยา สีดาเกลี้ยง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยาสำหรับครู แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 638/2565 ลว 2 พ.ย. 2565  
635020098-8  น.ส. วิจิตรา นาไชยโย  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยาสำหรับครู แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา  คำสั่งคณะวิทยบาศาสตร์ ที่ 691/2564 ลว 12 พ.ย. 2564  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ