2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4434   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ศ.ดร. วารุณี หวัง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Prof. Dr. Warunee WANG 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สถาปัตยกรรม  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617200004-3  นาย อัศวิน โรจน์สง่า  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ     
637200005-3  นาย สรพจน์ เสวนคุณากร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ     
627200003-6  น.ส. วิชาภรณ์ ชำนิกำจร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ     
597200001-7  น.ส. กิตติกานต์ พรประทุม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ     
645200003-4  นาย ณัฐวุฒิ หงษ์สีทอง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ