2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 14875   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ศักรินทร์ นนทพจน์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Sakkarin Nonthapot 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655450036-6  น.ส. จรรยาภรณ์ ชัยเดช  คณะสหวิทยาการ  สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์  ปริญญาโท ภาคปกติ     
655450001-5  นาย พชรพุฒิ ภครศักดิ์ชัย  คณะสหวิทยาการ  สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์  ปริญญาโท ภาคปกติ     
645450056-9  นาย พศวัต หมวดโพธิ์กลาง  คณะสหวิทยาการ  สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์  ปริญญาโท ภาคปกติ     
645450042-0  นาย เอกพรรดิ อิ่มสนิท เลิศโสดาบันสกุล  คณะสหวิทยาการ  สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์  ปริญญาโท ภาคปกติ     
645450041-2  นาย วันชนก บุญแสน  คณะสหวิทยาการ  สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์  ปริญญาโท ภาคปกติ     
645450002-2  น.ส. สุปรียา ไวยเวทย์  คณะสหวิทยาการ  สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 188/2564 ลว. 6 ก.ค. 2564  
645450001-4  น.ส. พรพิมล แสงชาติ  คณะสหวิทยาการ  สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 188/2564 ลว. 6 ก.ค. 2564  
635420010-0  น.ส. สิรีธร วงษ์ไกษร  คณะสหวิทยาการ  สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 191/2564 ลว. 8 ก.ค. 2564  
635420007-9  นาง ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล  คณะสหวิทยาการ  สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 34/2563 ลว. 18 ส.ค. 2563  
615420025-5  น.ส. กมลรส ทำจ้อม  คณะสหวิทยาการ  สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ที่ 6/2562 ลว. 10 ม.ค. 2562  
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ภาระงานเกิน