2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 14875   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ศักรินทร์ นนทพจน์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Sakkarin Nonthapot 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ คณะสหวิทยาการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615420025-5  น.ส. กมลรส ทำจ้อม  คณะสหวิทยาการ  เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ที่ 6/2562 ลว. 10 ม.ค. 2562  
665450058-7  นาย ธีรวัฒน์ พิมพ์พวง  คณะสหวิทยาการ  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว แผน 1 แบบ ก 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 170/2566 ลว. 17 ก.ค. 2566  
655450069-1  นาย อนนท์ หนันทะ  คณะสหวิทยาการ  เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 275/2565 ลว. 23 ธ.ค. 2565  
655450065-9  น.ส. กีรติ เพชรภักดี  คณะสหวิทยาการ  เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 259/2565 ลว. 29 พ.ย. 2565  
655450001-5  นาย พชรพุฒิ ภครศักดิ์ชัย  คณะสหวิทยาการ  เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 148/2565 ลว. 5 ก.ค. 2565  
645450056-9  นาย พศวัต หมวดโพธิ์กลาง  คณะสหวิทยาการ  เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
645450041-2  นาย วันชนก บุญแสน  คณะสหวิทยาการ  เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 148/2565 ลว. 5 ก.ค. 2565  
635450002-1  นาย เชาวนันท์ ชาลือชัย  คณะสหวิทยาการ  เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 34/2563 ลว. 18 ส.ค. 2563  
635420010-0  น.ส. สิรีธร วงษ์ไกษร  คณะสหวิทยาการ  เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 191/2564 ลว. 8 ก.ค. 2564  
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ภาระงานเกิน