2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4014   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. อชิระ หิรัญตระกูล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Ashira Hiruntrakul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา กายภาพบำบัด  คณะ คณะสหวิทยาการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667100012-6  Mr. WEIJIE PAN  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 25/2567 ลว.28กพ.67  
667100009-5  น.ส. นีรนุช บำรุง  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 109/2566 ลว.27 กย.66  
665100016-4  Mr. QIAOYUAN LIN  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 9/2567 ลว.23 มค.67  
665100007-5  น.ส. ปรปรัชญ์ สุขโข  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 144/2566 ลว16พย.66  
657100007-8  Ms. QIONG HUANG  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 68/2566 ลว. 25 พค.66  
655100025-2  น.ส. จิตราพร ทองคง  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 17/2566 ลว.27 กพ.66  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน